sposoby zaprowadzenia społecznej kontroli:

sposoby zaprowadzenia społecznej kontroli:
* uległość normom wzrasta w związku z socjalizacją na różnych szczeblach
* identyfikacja jednostki z daną grupą prowadzi do uległości
* daleko posunięty podział pracy w nowoczesnym społeczeństwie stwarza i rozszerza system zależności i wzajemności, których jednostki łatwo nie zrywają chyba, że utrzymanie się przy życiu zmusza ich do tego
* dla trzymania jednostek w uległości używa się wielorakich sankcji
- załamanie się kontroli społecznej:
* społeczna dezorganizacja – kiedy zmiany społeczne następują gwałtownie, a zwłaszcza gdy idą w kierunku od wiejskiej do nowoczesnej społeczności
* społeczna anomia – odejście od wszelkich istniejących wierzeń i walorów
* alienacja – poczucie jednostki, że żyje w odizolowaniu od społeczeństwa;
* niektórzy są przeciwni tego rodzaju spojrzeniu na społeczeństwo podkreślając, że samo pojęcie społecznej dezorganizacji jest nieadekwatne;
* jakakolwiek byłaby odpowiedź na te problemy, społeczeństwa wypracowują kanały dla zmniejszenia frustracji, napięć jakie kontrola społeczna niechybnie produkuje;
- przyczyny dewiacji:
* dewiacja jest powodowana dziedzicznymi brakami jednostki
* dewiacja jest następstwem wpływu środowiska na jednostkę
* ostatnio zwraca się uwagę na samo dewiacyjne zachowanie, a nie na jednostkę jako typ dewiacji
* dewiacja ma też źródło w konflikcie norm, który ma miejsce w każdej społ.
* sam fakt, że jest się zaliczanym do dewiantów może zachęcić do określanych tym mianem stania się dewiantami albo utwierdzenia się w tego rodzaju postępowaniu;
* R. K. Merton zwrócił uwagę na współzależność między kulturowymi oczekiwaniami a środkami, jakimi dysponuje społeczność, by żyć według nich; w USA dewiacja ma swe źródło w strukturze społecznej; Merton wyróżnił 4 typy zachowań:
^ rytualizm (ritualism) – jednostka rezygnuje z osiągnięcia celów, ale nie rezygnuje z środków
^ wycofanie (retreatism) – jednostka rezygnuje z celów i środków i angażuje się w dewiację
^ innowacja (innovation) – cele pozostają te same, ale środki są inne
^ bunt (rebelion) – zmiana celów i środków
- następstwa dewiacji:
* kara – jej funkcją jest nie poprawa jednostki, lecz reafirmacja wartości i norm danej społeczności
* dewiacja niekoniecznie jest niefunkcjonalna, nawet gdy przybiera formę przestępstw kryminalnych; * prze karę, publiczne potępienie kogoś, społeczeństwo umacnia solidarność i więź grupową;
* służy również jako środek na nudę i bezcelowość, które mogą być następstwem konformizmu;

Comments are closed.