- synonimy kultury: wyuczone sposoby zachowań, społeczne dziedzictwo, super wzorzec;

- synonimy kultury: wyuczone sposoby zachowań, społeczne dziedzictwo, super wzorzec;
- cechy kultury:
* tylko człowiek posiada kulturę, ponieważ tylko człowiek jest istotą społeczną; kultura zakłada ludzie współoddziaływanie; dla zaistnienia kultury potrzebne jest porozumiewanie się za pomocą symboli
* każde społeczeństwo ma swoją kulturę
* kultury uczymy się od innych jednostek w drodze interakcji
* człowiek uczy się kultury i przekazuje ja kolejnym pokoleniom
* kultura ma charakter wzorców
* kultura jest adaptywna – jest sposobem rozwiązywania problemów ważnych i powtarzających się
* kultura zmienia się ale też trwa
* kultury różnią się, ale mają też cechy wspólne;
* kultura ma coś ze świata idei – istnieje w sferze umysłu ludzi
* każda jednostka danego społeczeństwa uczestniczy w kulturze
* kultura przenika wszystko – żadna jednostka nie może uniknąć wpływu kultury
- język kultury:
* społeczności zwierzęce – wiele rodzajów zwierząt ma uregulowany sposób życia; społeczny porządek wśród zwierząt bazuje na instynkcie, którego człowiek nie posiada
* symbol – jest tym co służy do wyrażenia albo opisu czegoś innego – bogatszej rzeczywistości; używając wielu symboli człowiek jest w stanie przekazać to, czego nauczył się, a zatem tworzyć kulturę;
^ wskazujące – odnoszą się do specyficznych rzeczy
^ ekspresywne – są symbolami wyrażającymi wiele rzeczy, bez konkretnego desygnatu
* język – człowiek myśli posługując się symbolami; zaś to co myśli jest zdeterminowane przez jego kulturę, przez język; B. Whorf – język określa rzeczywistość koncentrując uwagę na pewnych aspektach doświadczeń; takie przeniesienie pewnych aspektów ponad inne nazywa się selektywną uwagą, która odzwierciedla specyficzne problemy i doświadczenia w społeczeństwie;
- walory kulturowe i postawy:
* postawy – predyspozycje do reagowania albo zachowania się w pewien określony sposób w związku z określonym bodźcem;
* walory – sądy odnośnie pożądania czy ważności czegoś
* postawy zależą od walorów jednostki;
* walory i postawy nie są konkretnymi rzeczami, ale ideami i wierzeniami;
- rodzaje walorów i postaw:
* wypływające z innych niż ludzkie źródła
* utajona kultura – mają swe źródło w ludzkim zachowaniu, ale są odizolowane
* walory i postawy wynikające z współoddziaływania, ale które tylko w części przeznaczone dla innych
* wynikające z współoddziaływania i które każdy może zaobserwować
- jedność walorów i postaw:
* nigdy nie ma całkowitej konsystencji/zaakceptowania walorów i postaw w żadnej społeczności
* czasem zdarza się okresowy konflikt między dwoma lub więcej przeciwnymi walorami
* niekonsystentne walory i postawy mogą zakorzenić się w kulturze;
- początki i kontynuacja walorów i postaw:
* walory i postawy są nabywane przez doświadczenia
* współoddziaływanie, ignorancja czy brak doświadczenia mogą mieć negatywny wpływ na walory; w takim wypadku mówi się o stereotypach: są do pewnego stopnia nieprawdziwe; pozytywne/ negatywne; regulują zachowanie ludzi;

Comments are closed.