FLUOR

FLUOR
W NATURZE FLUOR WYSTĘPUJE TYLKO W POSTACI ZWIĄZANEJ GŁÓWNIE WE FLUORYCIE,KRIOLICIE, FLUOROAPATYCIE I W POŁĄCZENIACH FLUOROKRZEMIANOWYCH,TOWARZYSZY TEŻ ZŁOŻĄ FOSFORANÓW.
JEST PIERWIASTKIEM NIEZBĘDNYM DLA ORG. W OKRESIE WZROSTU I PROC.REPRODUKCYJNYCH.SPRZYJA RETENCJI WAPNIA W KOŚCIACH, ZAPOBIEGA ROZWOJOWI PRÓCHNICY I ZWIĄZANEJ Z WIEKIE DEMINERALIZACJI KOŚCI I ROZWOJOWI STARCZEJ OSTEOPOROZY.W ZWIĄZKACH ROZPUSZCZALNYCH WCHŁANIA SIĘ ŁATWO Z P.POK. W […]

FOSFOREK CYNKU

FOSFOREK CYNKU
SZARY PROSZEK NIE ROZPUSZCZALNE W WODZIE , SŁÓŻY DO SPORZĄDZANIA PRZYNĘT W FORMIE ZIARNA ZBÓŻ, NAJCZĘŚCIEJ PSZENICY , UŻYWANY DO TĘPIENIA GRYZONI.NAJBARDZIEJ NARAŻONY DRÓB ALE ZATRUCIU MOGĄ ULEC TEŻ KONIE , BYDŁO, ŚWINIE I PSY
TOKSYKODYNAMIKA
W ŚRODOWISKU KWAŚNYM ŻOŁĄDKA PRZECHODZI W FOSFORO WODÓR I WCHŁANIA SIĘ W TEJ POSTACI DZIAŁAJĄC NA UKŁ. NERWOWY,UKŁ. […]

ZATRUCIE CJANOWODOREM I CJANKAMI

ZATRUCIE CJANOWODOREM I CJANKAMI
HCN JEST BEZBARWNĄ CIECZĄ O ZAPACH GORZKICH MIGDAŁÓW.
ETIOLOGIA
DO ZATRUĆ U ZWIERZĄT CJANKAMI GŁÓWNIE SODU LUB POTASU DOCHODZI :
-PO WYPICIU WÓD DO KTÓRYCH DOSTAŁY SIĘ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE POCHODZĄCE NP. Z GALWANIZERII LU STUDZIENEK OSADOWYCH
-NA SKUTEK ZATRUĆ CELOWYCH PO PODANIU CYJANKÓW W PRZYNĘTACH
-PO SPOŻYCIU CZĘŚCI ROŚLIN ZAWIERAJĄCYCH CYJANOTWÓRCZE GLIKOZYDY (NP. MIGDAŁY , PESTKI […]

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE : ( WWA )

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE : ( WWA )
– związki istotnie zanieczyszczające środowisko naturalne , są w powietrzu , wodzie , osadach dennych i glebie . Znajdują się w rafinowanych produktach naftowych i olejach mineralnych . Substancje te cechuje duża lipofilność , wysoka temperatura topnienia i niska prężność par , łatwo adsorbują na cząsteczkę pyłu . […]

DIOKSYNY I FURANY

DIOKSYNY I FURANY
– polichlorodibenzodioksyny i polichlorodibenzofurany . Są to ksenobiotyki opadowe ( produkty celowej działalności człowieka . Są to związki nierozpuszczalne w wodzie , trwałe , stabilne w powietrzu , wchłaniane są przez rośliny i razem z nimi przyjmowane przez zwierzęta , kumulują się w glebie , odkładają się w tłuszczach , rozkładają się […]

POLICHLOROWANE BIFENYLE ( PCBs )

POLICHLOROWANE BIFENYLE ( PCBs )
– należą do chlorowanych węglowodorów ( mieszaniny związków o różnej ilości chloru w cząsteczce ) . Stosowane – materiały izolacyjne przewodów elektrycznych , silniki , transformatory , płyny wypełniające wymienniki ciepła , kleje , farby , atramenty , papier do kopiowania . Są słabo reaktywne , termooporne . Do środowiska dostają […]

MOCZNIK –

MOCZNIK –
używany jako nawóz sztuczny , dodawany do pasz dla przeżuwaczy ( wzbogaca ją w azot niebiałkowy ) . Mocznik w żwaczu ulega rozkładowi pod wpływem bakteryjne ureazy do amoniaku i CO2 . Amoniak w środowisku kwaśnym żwacza przechodzi w dużym stopniu w jon amonowy . Amoniak i powstający z niego jon amonowy są dla […]

AMONIAK

AMONIAK
– bezbarwny gaz , charakterystyczny zapach , cięższy od powietrza , powstaje przy rozpadzie materii organicznej ( odchody ptasie ) , uwalniany także z dobrze rozpuszczalnych środków zawierających jon amonowy ( mocznik , sole amonowe ) . SZKODLIWE działanie wynika z bezpośredniego i najczęściej miejscowego działania NH3 na błony śluzowe i drogi oddechowe , oraz […]

AZOTANY I AZOTYNY

AZOTANY I AZOTYNY
: w przyrodzie jako pokłady soli mineralnych ( są gleba , woda , powietrze ) . W powietrzu są w formie aerozoli ( końcowy produkt utleniania tlenków azotu ) . Ostatnio ich ilość w środowisku wzrosła ( nawozy azotowe w rolnictwie ) – saletry i mocznik . Mogą też pochodzić ze ścieków komunalnych […]

RTĘĆ –

RTĘĆ –
jest w węglu , ropie naftowej , towarzyszy rudom metali kolorowych . Stosowana w przemyśle elektrotechnicznym ( urządzenia pomiarowe ) , chemicznym ( tworzywa sztuczne ) , cementowym , farmaceutycznym . Przemysł – spalanie węgla i ropy naftowej , spalanie odpadów komunalnych . Rolnictwo – zanieczyszczenia nawozami sztucznymi . lotne pary rtęci dostają […]