Ciężki poród.

Ciężki poród.

Obecnie ciężkie porody u bydła zdarzają się rzadko, jest to skutkiem selekcji buhajów I przewagi dolewu krwi HF u naszych rodzimych ras, przez co krowy są większe.
Prezentacja płodu:
1. Położenie płodu (situs)
2. postawa (positio)
3. ułożenie (habitus)

1. Położenie płodu – jest to stosunek długiej osi płodu do długiej osi matki.
- położenie proste główkowe – prawidłowe
- położenie proste pośladkowe – prawidłowe, (ale cięższy poród, szybciej odrywa sie pępowina, może dojść do zachłyśnięcia sie płodu)
U bydła 95% porodów a u klaczy 99% porodów to porody proste główkowe. Pośladkowe położenie jest spotykane rzadziej.

Nieprawidłowe położenia:
- położenie poprzeczne – długa oś płodu prostopadła do długiej osi matki. Wyróżniamy dwa typy: położenie poprzeczne brzuszkowi i grzbietowe. Teoretycznie może wystąpić jeszcze położenie poprzeczne boczne prawe i lewe.
- położenie pionowe grzbietowe i brzuszne (postawa siedzącego psa); teoretycznie może wystąpić położenie pionowe prawe i lewe.

Podczas badania, jeśli widzimy 4 wystające kończyny możemy podejrzewać:
- bliźniaki (rzadko spotykane u klaczy u krów 5-6% porodów)
- położenie pionowe brzuszkowe,
- położenie poprzeczne brzuszkowe,

2. Postawa - positio – stosunek grzbietu płodu, do grzbietu matki.
Prawidłowa postawa, w jakiej powinien odbywać się poród to postawa górna!
U koni w czasie ciąży w związku z płozowa budową macicy i dolnym położeniem curwatura major płód rozwija się w pozycji dolnej, na kilka godzin przed porodem, a czasami w jego trakcie następuje odwrócenie się płodu. U Bydła płód nie może się rozwijać w postawie dolnej.

Nieprawidłowe postawy:
- dolna – grzbiet do brzucha, u koni martwe płody będą się w tej postawie rodzic, bo nie odwraca się przed porodem.
- postawa boczna lewa i prawa,
- postawa półboczna dolna lub górna.

3. Ułożenie – habitus - określa ułożenie części ruchomych płodu do jego długiej osi. Prawidłowe ułożenie to kończyny wyprostowane na nich główka. Nieprawidłowo może być zawinięcie - lateroflexio ministra i dextra, wywiniecie – dorsoflexio, opadnięcie ventroflexio.

Zasady fetotomi (embiotomi) kawałkowanie części płodu. Jest to jedna z metod rozwiązywania ciężkiego porodu.
Ma ona znaczenie u klaczy, u bydła bowiem można rozwiązać ciężki poród przez cesarskie cięcie.. u koni cięcie cesarskie niesie duże niebezpieczeństwo. Nie przezywa tego zabiegu nawet 40% klaczy, a fetotomi około 15%. Przy fetotomi nie ma możliwości uzyskania żywego płodu.
Podstawowym wskazaniem do fetotomi jest martwy płód, lub gdy żywego płodu nie dało się wydobyć ani przez ciągnięcie na siłę, ani po podaniu środków farmakologicznych, ani nie udało się dokonać repozycji.
Uśmiercanie płodu: przerwanie pępowiny płodu, odcięcie szyi, przecięcie miednicy.
Skąd wiemy, że płód jest martwy: sprawdzamy odruch ssania, wkładamy palec do odbytu i sprawdzamy zwieracz, odruchy bólowe: na koronce kopytowej, nacisk na oczodoły, tętnienie na pępowinie, słabo wyczuwalne na tętnicy udowej, napoić matkę zimna woda po pewnych czasie powinny wystąpić ruchy płodu.
Nie jest to jednak 100% bo płód może być po prostu słabozywotny, pewni jesteśmy w przypadku odsetków, gdy następują już zmiany rozkładowe.
Należy wywiązać wszystkie dostępne części ciała, wprowadzić duże ilości zastępczych wód płodowych, wprowadzić żel do dróg rodnych by był poślizg.
Znieczulenie: najlepiej zabieg wykonywać na stojącym zwierzęciu. Mała premedytacja a następnie niskie znieczulenie nadoponowe ( nie ma parć bolesności) zad ustawić trochę wyżej.
Na zwierzęciu leżącym – głęboka premedytacja, znieczulenie ogólne, znieczulenie wysokie nadoponowe i zad układamy na słomie, . kilku trzeźwych poinstruowanych pomocników, Odpowiednia ilość ciepłej wody ze środkami odkażającymi, źródło światła.

METODY:
Podskórne wyłuszczanie za pomocą zestawu Debrina.
Palczaki, dłuta kostne do przerwania ciągłości kości, szkatuły do oddzielania miękkich części ciała. Przecinamy skórę części ciała, którą mamy najbliżej, odpreparowywujemy skórę i wyłuszczamy to, co zostało. Zabieg niewygodny, uciążliwy, trudny do wykonania. Praktycznie na dzień dzisiejszy nie stosowany.
Noże palczaki przydają się przy odętkach, rozcinamy powłoki brzuszne, wypływają trzewia i woda i możemy bez problemy usunąć martwy płód.

Obecnie odcina się partie ciała,
Fetorom jedno (Benescha) lub dwururowy (Tigezzena) do stabilizacji piłki Gilly. Igła przetyczna, raz do przeciągania piłki przez rury, dwa ze szczotka do czyszczenia rur o zabiegu. Zawłoczka Balkego by przeprowadzić piłkę pod części do odcięcia. Uchwyty do piłki haki 4 osiowe.
Fetotomia częściowa – odcinamy kawałek i wyciągamy płód.
Fetotomia planowa i bezplanowa.
Fetorom powinien być podgrzany w cieplej wodzie.
Najpierw przekładamy piłkę wyciągamy zawłoczkę przekładamy piłkę przez fetorom, zakładamy uchwyty do trzymania.
Usytuowanie głowicy w stosunku do płodu.
Dostawnie - -głowica kontaktuje się z płodem. Linia cięcia idzie do nas.
Cięcie dosiebne z dostawienia.
Głowica i cześć rurek przystawione, cięcie od siebie. Z przystawienia odsiebne.

Comments are closed.