CIĘCIE CESARSKIE [SECTIO CESAREA] U KROWY

CIĘCIE CESARSKIE [SECTIO CESAREA] U KROWY

Cięcie cesarskie wykonuje się wtedy, kiedy wydobycie płodu przez naturalne drogi rodne jest niebezpieczne zarówno dla rodzącej samicy, jak i płodu..
Celem zabiegu jest:
- utrzymanie płodu przy życiu;
- skrócenie czasu trwania porodu w razie wystąpienia przeszkody porodowej;
- zmniejszenie ilości zaburzeń okresu poporodowego poprzez uni¬knięcie uszkodzeń mogących powstać w następstwie manipulacji w dro¬gach rodnych;
- utrzymanie na właściwym poziomie wydajności mlecznej;
- zachowanie płodności rodzącej samicy.
Założenia. Oprócz właściwych wskazań i prawidłowej techniki ope¬racyjnej warunkiem powodzenia zabiegu jest dobry stan ogólny rodzą¬cej samicy. W przypadkach wykonywania cesarskiego cięcia u zwierząt z zaburzeniami ogólnymi, po utracie krwi, w długotrwałych porodach, z przedawnionym skrętem macicy, z zakażeniami błon płodowych, płodu i macicy, i w chorobach przebiegających z gorączką, rokowanie jest ra¬czej niepomyślne.
Wskazania. Jeśli wydobycie płodu przez naturalne drogi rodne sami¬cy jest niemożliwe, trudne lub ryzykowne, stanowi to wskazanie do cię¬cia cesarskiego. Zabieg ten przeprowadza się szczególnie w następują¬cych przypadkach, gdy:
- żywy płód jest względnie lub bezwzględnie za duży;
- rozwarcie szyjki lub dróg rodnych jest niedostateczne;
- przemieszczenia płodu lub macicy nie dają się zreponować;
- potworności stanowią przeszkodę porodową;
- obumarłe płody uległy maceracji lub mumifikacji;
- potworkowatości płodu;
- występuje puchlina błon płodowych;
- poród uległ zahamowaniu z powodu ogólnego osłabienia, chorób(np. zaleganie), ciąży mnogiej itd.;
- występują przepukliny macicy;
- uszkodzenie pochwy (wcześniejsza pomoc) i wypadnięcia;
- przerwanie przedłużającej się ciąży;
- przerwanie ciąży w przypadku zagrożenia życia samicy

Comments are closed.