DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?

DLACZEGO POLITYKA REGIONALNA JEST WAŻNA DLA POLSKI?
Polska jako cały kraj charakteryzuje się niskim poziomem PKB na jednego mieszkańca.
Średnio w Polsce ten wskaźnik wynosi 40 % średniej we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Duże są też dysproporcje w samej Polsce. W najbogatszym województwie mazowieckim poziom ten wynosi prawie 60% a w najbiedniejszym świętokrzyskim jedynie […]

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU W POLSCE

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU W POLSCE
Zróżnicowania w zagospodarowaniu i poziomie rozwoju regionów w Polsce są duże. Złożyły się na to czynniki natury zarówno przyrodniczej jak i historycznej. Występują znaczne różnice w warunkach życia mieszkańców różnych regionów, a w ich obrębie ostre dysproporcje miedzy przemysłem a rolnictwem. Podział typologiczny Polski z punktu widzenia problemów polityki regionalnej lepiej […]

NARZĘDZIA POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ:

NARZĘDZIA POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ:
W odniesieniu do Unii Europejskiej podstawowymi instrumentami polityki regionalnej jak już wcześniej wspomniałyśmy są fundusze strukturalne W Europie latach 2000-2006 działają 4 fundusze strukturalne, z których rozprowadzane są środki finansowane przez programy i konkretne cele:
1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego( ERDF)-powstał w 1975 r. likwiduje dysproporcje w rozwoju miedzy regionami państw UE oraz […]

NARZĘDZIA OPERACYJNE POLITYKI REGIONALNEJ

NARZĘDZIA OPERACYJNE POLITYKI REGIONALNEJ Prowadzenie polityki regionalnej wymaga odpowiedniej instrumentacji. Obejmuje ona z jednej strony, systemy programowania i planowania tych działań organów publicznych, których celem jest rozwój regionalny, z drugiej zaś różnego rodzaju narzędzia, za pomocą, których organy te mogą zapewniać skuteczne osiąganie celów określonych w planach. W programowaniu polityki regionalnej ważne miejsce zajmuje przede […]

CELE POLITYKI REGIONALNEJ:

CELE POLITYKI REGIONALNEJ:
Przyjęcie zasady koncentracji środków w ramach reformy Funduszy Strukturalnych z 1988 r. doprowadziło do ograniczenia pomocy strukturalnej i regionalnej do sześciu celów:
Cel: wspieranie rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów opóźnionych w rozwoju, (czyli takich, gdzie PKB na jednego mieszkańca kształtuje się poniżej 75 proc. dla całej Unii);
Cel: restrukturyzacja regionów, w których występuje przemysł schyłkowy (tam, […]

EWOLUCJA POLITYKI REGIONALNEJ UNII

EWOLUCJA POLITYKI REGIONALNEJ UNII
Do pierwszego przełomu w rozwijaniu polityki regionalnej doszło w 1968 r., kiedy to przy okazji fuzji organów wykonawczych Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu utworzono w ramach Komisji Europejskiej Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG XVI). Cztery lata później, na konferencji […]

Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.

Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.
Przez pojęcie polityka regionalna rozumiemy całokształt świadomej i celowej działalności organów władzy publicznej zmierzającej do rozwoju regionalnego tj. mającej na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności. Warto zaznaczyć, iż konkurencyjność regionów nie może być kojarzona a „grą o […]

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 1

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 1
Keynes angielski ekonomista sformułował teorię wyjaśniającą działania mechanizmów ekonomicznych.
Zawarte w pracach Keynesa tezy wywarły i nadal wywierają ogromny wpływ na teorię ekonomii. Keynesizm nie jest jednak nurtem jednorodnym. Możemy w nim wyróżnić neokeynesizm i postkeynesizm.
NEOKEYNESIZM- jest kierunkiem badań makroekonomicznych, wywodzących się z teorii Keynesa. Jest kontynuacja […]

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 2

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 2
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku były okresem zdecydowanej dominacji koncepcji keynesowskich w polityce ekonomicznej większości krajów zachodnich o gospodarce rynkowej. Uformowane na płaszczyźnie teoretycznej i sprawdzone w praktyce polityki gospodarczej przez niektóre rządy pod koniec okresu międzywojennego, koncepcje te […]

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 3

POLITYKA GOSPODARCZA W PERSPEKTYWIE NEOLIBERALIZMU I NEOKEYNESIZMU część 3
Neoliberalizm- koncepcja ładu gospodarczego, postulująca urzeczywistnienie zasad liberalizmu we współczesnych społeczeństwach. Punktem wyjścia dla neoliberalizmu gospodarczego jest zasada wolnego rynku. Jej interpretacja postrzegana jest w trzech wymiarach;
1.utylitarystycznym ; ( Friedman)
2.racjonalistycznym
3.ewolucjonistycznym
Poglądy keynesistów już w latach 60- tych w Stanach Zjednoczonych były atakowane na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej przez […]