Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.

Cele i narzędzia polityki regionalnej. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju w Polsce.

Przez pojęcie polityka regionalna rozumiemy całokształt świadomej i celowej działalności organów władzy publicznej zmierzającej do rozwoju regionalnego tj. mającej na celu optymalne wykorzystanie zasobów regionów dla trwałego wzrostu gospodarczego i podnoszenia ich konkurencyjności. Warto zaznaczyć, iż konkurencyjność regionów nie może być kojarzona a „grą o sumie 0” oznaczającej poprawę jednego z regionów kosztem drugiego, zwiększenie konkurencyjności regionów w tym przypadku oznacza uzyskiwanie wzajemnych korzyści. Polityka ta zmierza do racjonalnego kształtowania procesu przemian struktury przestrzennego rozmieszczenia gospodarki i ludności. Może mieć charakter intraregionalny, gdy jest prowadzona przez organy regionalnej władzy publicznej w celu osiągnięcia własnych celów, przy wykorzystaniu własnych środków i na własną odpowiedzialność lub też charakter interregionalny, gdy jest prowadzona przez centralne organy władzy publicznej wobec regionów i najczęściej jest zorientowana na regulowanie międzyregionalnych proporcji rozwoju. Między tymi wymiarami polityki regionalnej nie występują sprzeczności, gdyż efektywność polityki interregionalnej jest istotnie uwarunkowana aktywnością władz poszczególnych regionów. Odpowiednikiem polityki interregionalnej jest –realizowana w szerszej skali i z wyższego szczebla – polityka regionalna unii Europejskiej. Jest ona utożsamiana z polityką spójności, gdyż mam na celu zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego miedzy regionami. Efektem polityki spójności jest ponadto zmniejszanie różnic miedzy państwami członkowskimi UE, co nie jest zwykła sumą zmniejszania różnic miedzy regionami. Polityka regionalna UE jest również utożsamiana z polityką strukturalną. Polityka strukturalna prowadzona jest w tych regionach, w których występują gałęzie lub sektory gospodarki nastręczające problemy, ale jest realizowana nie tylko środkami polityki regionalnej, lecz także poprzez inne formy polityki( sektorowe) np. politykę rolną czy politykę przemysłową.

Comments are closed.