Okres poporodowy u krów – puerperium.

Okres poporodowy u krów – puerperium.
Przebieg okresu poporodowego ma u bydła duży wpływ na dalszą płodność krowy i dlatego należy mu poświęcać więcej uwagi, niż to na ogół uważa się za konieczne w praktyce. W okresie poporodowym, trwającym ok. 30 dni (45), przebiegają prawie równocześnie dwa procesy fizjologiczne: zwijanie się macicy (involutio uteri) i prowadzące […]

Ocena stopnia zwinięcia macicy krowy w 30 dniu po porodzie.

Ocena stopnia zwinięcia macicy krowy w 30 dniu po porodzie.
W pierwszym okresie ocena stopnia zwinięcia macicy może natrafiać na pewne trudności wobec znacznych wymiarów macicy, a niezbyt długiej krezki odbytnicy. Należy wówczas kierować się wielkością średnicy rogów i trzonu, obecnością jamy macicy i stopniem napięcia ścian (tonus).
W jajniku, po stronie rogu ciężarnego, z reguły stwierdza […]

Częstość występowania pierwszej (po porodzie) owulacji w jajniku po stronie uprzednio ciężarnego rogu macicy lub po stronie przeciwnej.

Częstość występowania pierwszej (po porodzie) owulacji w jajniku po stronie uprzednio ciężarnego rogu macicy lub po stronie przeciwnej.
Można przypuszczać, że zwijający się róg pociążowy wywiera jednostronne hamujące działanie na przylegający jajnik. Działanie to ustępuje w miarę odzyskiwania przez róg normalnej wielkości. Muszą też być wzięte pod uwagę zmiany cytologiczne w błonie […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 1

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 1
Polityka gospodarcza jest elementem nadrzędnym państw członkowskich Unii Europejskiej nad innymi sektorami ponieważ obejmuje takie dziedziny jak : przemysł, handel, rolnictwo, konkurencje, energetykę, transport, czy politykę społeczną, walutową i budżetową. To z ogólnych założeń polityki gospodarczej wynikają działania podejmowane w ramach większości polityk wspólnotowych zajmujących się […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 2

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 2
Kolejnym sektorem stanowiącym trzon polityki gospodarczej Unii Europejskiej jest polityka rolna. Wspólna Polityka Rolna (WPR) była pierwszą zaplanowaną i realizowaną polityką Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Obecnie połowa unijnego budżetu trafia na jej realizację. Wspólna polityka rolna wyznacza cele i określa sposoby ich realizacji w dziedzinie produkcji i obrotu […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 3

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 3
Następną ważną gałęzią jest polityka konkurencji. Należy ona do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych celów Wspólnot Europejskich, jakim było utworzenie wspólnego rynku. Polityka konkurencji ma dać gwarancje, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym w […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 4

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 4
Polityka transportowa jest obecnie jednym z narzędzi realizacji Strategii Lizbońskiej .Pod koniec 2005 roku unijni ministrowie transportu zdecydowali, że od 2010 roku przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej będą musieli się liczyć z konkurencją z innego kraju członkowskiego, przynajmniej jeśli chodzi o trasy międzynarodowe. W ramach liberalizacji przewozów […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 5

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 5
1. Europejski fundusz rozwoju regionalnego – skierowany jest na inwestycje produkcyjne służące tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, zwiększenie atrakcyjności regionów.
2. Fundusz spójności – inwestycje w dziedzinie infrastruktury, chodzi o kierunki, które aktywizują działalność gospodarczą sieci komunikacyjne, transportowe, energetyczne. Odbudowa upadających terenów miejskich i wiejskich. Finansowanie inicjatyw zmierzających […]

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 6

Wspólne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej CZEŚĆ 6
Ostatnią przez nas omówioną częścią polityki gospodarczej ale jakże istotna dla Unii Europejskiej będzie polityka walutowa i budżetu działająca w ramach Unii GW. Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) jest kolejnym etapem integracji ekonomicznej Wspólnot Europejskich. Polega na prowadzeniu wspólnej polityki monetarnej przez państwa członkowskie oraz ścisłej […]

ANTYKONCEPCJA I PRZERYWANIE CIĄŻY U SUK I KOTEK ZAPOZNANIE Z TEMATEM

ANTYKONCEPCJA I PRZERYWANIE CIĄŻY U SUK I KOTEK ZAPOZNANIE Z TEMATEM
Ograniczenie zdolności rozrodczych u suk i kotek uwarunkowane jest przede wszystkim życzeniami właścicieli , którzy chcą , aby posiadanie samicy nie było związane z różnymi […]