STRUKTURA GOSPODARKI (b)

STRUKTURA GOSPODARKI (b)
4. Układ instytucjonalny – grupuje podmioty wg celów i pełnionych funkcji:
a/ sektor przedsiębiorstw – jedn. gosp. wytwarzające produkty i usługi przeznaczone do sprzedaży na rynku;
b/ sektor instytucji finansowych i ubezpieczeniowych;
c/ sektor instytucji rządowych i samorządowych – obejmuje podmioty działające w formie zakładów i jedn. budżetowych (np. wyższe szkoły publ.);
d/ sektor gospodarstw domowych;
e/ sektor instytucji niekomercyjnych – obejmuje org. społ. i pol., org. zw. zaw., fundacje, org. zw. wyznaniowych;
f/ sektor „zagranica” – obejmuje jedn. gosp. będące własnością podmiotów zagranicznych.
→ Powiązania między sektorami – por. Rys.
- Poszcz. układy strukturalne GN są przedstawiane za pomocą różnych wielkości: rozmiarów prod. i usług, obrotów, za-angażowania czynników prod. (kapitału, ziemi, zatr.), wyników działaln. gosp. (zysk, strata). Często posługujemy się kilkoma wielkościami jednocześnie.
- W krajach o gosp. rynkowej strukturę gosp. kształtuje głównie mechanizm rynku, ale państwo też kształtuje przemiany strukturalne. W ramach polityki rozwoju gosp. – prowadzi politykę strukturalna

Comments are closed.