Rodzaje ubezpieczeń

Rodzaje ubezpieczeń

Ustawowe zabezpieczenia emerytalne
Wprowadzono je w roku 1889r. , jego istotne elementy zachowały się do dzisiaj w ustanowionym ubezpieczeniu emerytalnym robotników i urzędników (GRV). Aż do końca II wojny światowej nie dokonano ważniejszych zmian. Płacono emerytury według zasady ekwiwalentności, a nie według stawki minimalnej. Do istotnych cięć doszło w GRV po wprowadzeniu reformy (1992). Wprowadzono długookresowe zabezpieczenie ubezpieczenia emerytalnego podczas zmian ekonomicznych, a także potrącenie emerytury w razie jej wcześniejszego rozpoczęcia. GRV jest obligatoryjne dla wszystkich najemnych pracobiorców. Występuje niepisana umowa międzypokoleniowa, młodsze opłaca emerytury starszych. Wysokość składek naliczana jest z przebiegu całego życia, a emerytury są tylko zapłatą za pracę zarobkową. Problemy finansowania GRV przyczyniły się do dalszych reform. Wynikają one z wysokiego bezrobocia, starzenia się społeczeństwa, wydłużania średniej długości życia. Formy zabezpieczeń przeniesiono więc do prywatnego sektora. Rozbudowano świadczenia dla kobiet ( matek, gospodyń domowych). Ostatnia ustawa doprowadziła do zwiększenia indywidualnego pokrycia zabezpieczenia emerytalnego.

Ustawowe zabezpieczenie chorobowe
GKV to drugie co do ważności ubezpieczenie społeczne, wprowadzone w 1883 r. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Zapewnia opiekę w przypadku choroby i wypłaca z tego tytułu świadczenia. W przeciwieństwie do ubezpieczeń społecznych wypłacane jest na podstawie potrzeb, a nie wysokości płaconych składek. Są to świadczenia rzeczowe, a także pieniężne. Już od roku 1977r. starano się zredukować koszty tego ubezpieczenia. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła reforma w służbie zdrowia. Zmiany w tematyce opieki zdrowotnej doprowadziły do tego, że wydatki na usługi będą w coraz większym stopniu pokrywane przez sektor prywatny, a GKV zapewniać będzie tylko podstawowe potrzeby.

Ustawowe ubezpieczenia wypadkowe i ochrona pracy
Do obowiązków państwa należy ochrona pracy. Mimo rozwoju technologicznego i powiązanego z nim zmniejszeniem się obciążeń fizycznych, zanotowano przyrost zachorowań spowodowanych pracą. Za pomoc w takich sytuacjach odpowiedzialne jest ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (GUV) z 1884r. Ma za zadanie zapobieganie wszelkim niebezpieczeństwom oraz łagodzić ich skutki. Przyznawane jest ono pracownikom, ich rodzinom, wdowom oraz sierotom w celu przywrócenia zdrowia i możliwości ponownego podjęcia pracy. Za GUV odpowiedzialne są stowarzyszenia zawodowe. Ubezpieczenie to przyznaje także odszkodowania.

Ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne
Potrzeba pielęgnacji jest powszechnym ryzykiem życiowym. Celem tego ubezpieczenia było odciążenie klas społecznych. Podmiotami odpowiedzialnymi za społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne są kasy chorych. W tej ustawie rozróżnione są świadczenia na pielęgnację domową i ambulatoryjna, również świadczenia rzeczowe i pieniężne. Są one rozdzielane według stopnia niepełnosprawności ( 3 stopnie) któremu odpowiada właściwa kwota.

Pomoc społeczna
Jest ona ostatnią instancją socjalną, wspomagająca obywateli w trudnych sytuacjach życiowych, które nie są pokrywane przez żadne inne formy wsparcia. Uprawnieni do niej są wszyscy obywatele. Jest ona finansowana z podatków, a to wiąże się z uprawnieniem do sprawdzania sytuacji, która pozwala na ubieganie się o taką pomoc. Ma zapewnić godne życie

Comments are closed.