UWAGI OGÓLNE - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

UWAGI OGÓLNE - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Dłużnik odpowiada za zobowiązanie całym swoim majątkiem, jaki ma w chwili wymagalności wierzytelności. Wierzyciel zawsze ponosi ryzyko niewypłacalności dłużnika.
Zaciągnięcie zobowiązania nie ogranicza uprawnień dłużnika do rozporządzania składnikami swojego majątku.
Wierzyciel narażony jest na to, że dłużnik zachowa się wobec niego nielojalnie doprowadzając się do stanu niewypłacalności […]

PRZESŁANKI OCHRONY (pauliańskiej) - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

PRZESŁANKI OCHRONY (pauliańskiej) - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Chroniona wierzytelność
• wierzytelność musi być zaskarżalna (nie jest konieczne aby była wymagalna)
• ochroną pauliańsą objęte są tylko wierzytelności pieniężne (te które od początku opiewały na świadczenia w pieniądzu, ale także o wartości pieniężnej
Skarga pauliańska przysługuje wierzycielowi tylko w razie niewypłacalności dłużnika
Wierzytelność opiewająca na realne wykonanie […]

ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Zaskarżenie czynności
Jeżeli zostaną spełnione omówione wyżej przesłanki, wierzyciel może żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną względem niego czynność prawną dokonaną przez jego dłużnika.
• Uprawnienie to wierzyciel może realizować w dwojaki sposób:
a) przez wytoczenie stosownego powództwa
b) przez podniesienie zarzutu procesowego w toczącej się przeciwko niemu sprawie z powództwa […]

POJĘCIE - ZOBOWIĄZANIE

POJĘCIE - ZOBOWIĄZANIE
Elementy
Zobowiązanie jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego.
Zobowiązanie można opisać za pomocą podstawowych pojęć określających poszczególne elementy stosunku cywilnoprawnego, do których zalicza się: podmioty , ich prawa i obowiązki oraz jego przedmiot.
Wierzyciel- podmiot uprawniony
Dłużnik- podmiot zobowiązany
Wierzytelności- uprawnienia wierzyciela
Dług- obowiązki dłużnika
Świadczenie- przedmiot zobowiązania – wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela
Stosunek prawny typu względnego
Stosunek zobowiązaniowy […]

DŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ZOBOWIĄZANIE

DŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ZOBOWIĄZANIE
Pojęcie
Ujemne następstwa prawne, przewidziane dla jakiegoś podmiotu w związku ze ziszczeniem się pewnych zdarzeń kwalifikowanych negatywnie przez system prawny. (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika)
Dłużnik zobowiązany jest naprawić wierzycielowi wynikłą szkodę
System prawny przewiduje rozmaite sposoby przymusowego zaspokojenia interesu wierzyciela (sankcję za niedopełnienie obowiązku prawnego pierwotnego lub następczego). Chodzi […]

POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - ZOBOWIĄZANIE

POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - ZOBOWIĄZANIE
Uwagi wstępne
Zobowiązanie- powstaje w następstwie ziszczenia się zdarzeń prawnych.
Czynności prawne
Największą rolę odgrywają umowy, stanowiące główny instrument organizujący stosunki zobowiązaniowe i objętą nimi wymianę dóbr lub usług.
Poza umowami także jednostronne czynności prawne stanowią źródło stosunków zobowiązaniowych
Akty administracyjne
Interes publiczny i ochrona prawidłowo funkcjonującego rynku wymaga interwencji państwa lub innych organów publicznych w sferę […]

STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
Część ogólna i szczegółowa
Część ogólna – zagadnienia uregulowane w art. 353- 534 KC- normy części ogólnej bezpośrednio odnoszą się do szczegółowych typów zobowiązań z księgi III KC, a także do stosunków zobowiązaniowych w obrębie innych ksiąg KC, a także poza kodeksem
Część szczegółowa- zagadnienia uregulowane w art. 535- 921 (na górze 16)
Zróżnicowania podmiotowe
Różnice wiążą […]

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ
Prawo stanowione
Tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki cywilnoprawne.
• wśród ustaw największą doniosłość ma Kodeks cywilny z 1964r.
• Rozporządzenia są częstym środkiem regulowania stosunków zobowiązaniowych- ich rola uległa ograniczeniu. Mogą je wydawać jedynie organy wskazane w Konstytucji i to na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
• Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej […]

MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM

MIEJSCE I FUNKCJE PRAWA ZOBOWIĄZAŃ W SYSTEMIE PRAWNYM
Dział prawa cywilnego
Prawo cywilne stanowi odrębną gałąź systemu prawnego. Gałąź ta dzieli się na działy. Regulują one stosunki majątkowe typu względnego czyli prawa podmiotowe (wierzytelności) skuteczne wobec określonych indywidualnie podmiotów.
Główna funkcja polega na regulacji obrotu pieniędzmi, dobrami i usługami, a także ochrony interesów podmiotów przed uszczerbkami majątkowymi. Rola […]

UWAGI OGÓLNE - ŚWIADCZENIE

UWAGI OGÓLNE - ŚWIADCZENIE
1. POJĘCIE
Przedmiot a treść świadczenia
Świadczenie- zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych, które określa się mianem przedmiotu świadczenia, np. gdy zobowiązanie dłużnika polega na przeniesieniu własności i wydaniu rzeczy, na zapłacie ceny
Kwalifikacja prawna świadczenia
Trzy poglądy:
a) świadczenie zawsze jest przejawem woli dłużnika, […]