Funkcja kontrolna

Funkcja kontrolna
• Kontrola parlamentarna
- parlamentarny proces nadzoru i decydowania o sposobie zachowania się innych organów, a w szczególności rządu i administracji przy możliwości bezpośredniego (większość parlamentarna) lub pośredniego (opozycja) stosowania określonych środków i sankcji
- działanie parlamentu służące uzyskaniu informacji o działalności podmiotów kontrolowanych przy możliwość wyrażenia poglądów sugestii i opinii
• Prawo żądania informacji
- instrument kontroli sejmowej
- odnosi się do ministrów, kierowników […]

Funkcja ustawodawcza

Funkcja ustawodawcza
• Funkcja ustawodawcza jest to Podstawowe zadanie parlamentu
• ustawa jest to:
a) akt parlamentu
b) o charakterze normatywnym
c) zajmujące najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego
d) o nieograniczonym zakresie przedmiotowym
e) dochodzący do skutku w szczególnej procedurze – tryb ustawodawczy
• tryb ustawodawczy- proces dochodzenia ustawy do skutku
a) inicjatywa ustawodawcza
b) rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm i ewentualne uchwalenie ustawy
c) rozpatrzenie ustawy przez Senat i ewentualne uchwalenie poprawek lub uchwalenie […]

Wprowadzenie PARLAMENT. FUNKCJE

Wprowadzenie PARLAMENT. FUNKCJE
• Zakres kompetencji parlamentu
- organ reprezentacji narodu
- zasada podziału władz wymaga zachowania równowagi pomiędzy legislatywą, egzekutywą i sądownictwem
- rozróżnia się funkcję ustawodawczą i funkcję kontrolną
• Funkcja ustawodawcza
- stanowienie aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego
- funkcje tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności. Oznacza to:
a) żaden inny organ państwowy nie może stanowić aktów o randze ustawy
b) kompetencje prawodawcze innych […]

Status prawny posłów i senatorów

Status prawny posłów i senatorów
• Mandat parlamentarny
- w trzech znaczeniach:
a) wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców
b) całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty
c) określenie funkcji członka parlamentu
- uprawnienie wynikające z mandatu poseł uzyskuje w dniu ogłoszenia wyników wyborów
- pełnia jego praw i obowiązków pojawia się dopiero po przystąpieniu do wykonywania mandatu (po złożeniu ślubowania)
- mandat trwa przez całą kadencję i wygasa […]

Organizacja wewnętrzna

Organizacja wewnętrzna
• Struktura organów wewnętrznych
- organy wewnętrzne musza zapewnić efektywność prac parlamentarnych
- organy kierownicze (marszałek Sejmu (senatu), Prezydium Sejmu (senatu), konwent seniorów)
- organy pomocnicze- sekretarze sejmu (senatu),komisje sejmowe (senackie)
- marszałek, prezydium, konwent seniorów i komisje są organami izb- mogą składać się wyłącznie z posłów
• Marszałek Sejmu
- wybierany przez Sejm na pierwszym posiedzeniu
- kandydatury może zgłaszać co najmniej 15 posłów,
- stanowisko marszałka przypada ugrupowaniu […]

Kadencja i sposób Funkcjonowania

Kadencja i sposób Funkcjonowania
• Kadencja (pojęcie)- okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw i w jakim realizuje on swe zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów
• Na treść zasady kadencyjności składają się trzy elementy
- nakaz nadania pełnomocnictwom danego organu z góry oznaczonych ram czasowych
- wymienione ramy nie mogą przekraczać pewnych rozsądnych granic
- kodencyjność oznacza nakaz ustanowienia regulacji […]

Struktura parlamentu: Zgromadzenie Narodowe

Struktura parlamentu: Zgromadzenie Narodowe
• Zgromadzenie Narodowe- odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożone z obradujących wspólnie obu izb parlamentu (Sejmu i Senatu)
• Charakter ustrojowy- sejm i senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe
• Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania
- Zgromadzeniu przewodniczy marszałek Sejmu lub w jego zastępstwie marszałek senatu
- Formą działania Zgromadzenia są wspólne obrady pełnego składu obu izb
Kompetencje Zgromadzenia Narodowego
- Przyjmowanie […]

Struktura parlamentu: zasada dwuizbowości

Struktura parlamentu: zasada dwuizbowości
• Sejm składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych w głosowaniu tajnym
• Senat składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym
• Sejm ma pozycję silniejszą
• Władza ustawodawcza jest powierzona wspólnie Sejmowi i Senatowi, ale sprawowanie kontroli nad działalnością rządu jest domeną Sejmu
• Senat bierze udział w […]

Wprowadzenie PARLAMNT. STRUKTURA, SKŁAD i ORGANIZACJA

Wprowadzenie PARLAMNT. STRUKTURA, SKŁAD i ORGANIZACJA
• Istnienie parlamentu- naczelny organ państwowy złożony z demokratycznie wybieranych przedstawicieli narodu, realizujący władzę ustawodawczą i sprawujący kontrolę nad funkcjonowaniem władzy wykonawczej
• Istota parlamentu- organ zdolny do reprezentowania woli narodu przy uwzględnieniu politycznej różnorodności interesów, sympatii i opinii wyborców
• Przedstawicielski charakter parlamentu- oznacza, że wszyscy jego członkowie pochodzą z wyborów
• Zasada podziału władz
- zachowanie równowagi […]

Referendum Lokalne

Referendum Lokalne
• Przedmiotem referendum mogą być tylko sprawy dotyczące danej wspólnoty samorządowej , możliwe jest przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania lokalnego organu przedstawicielskiego (rady gminy, sejmiku województwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
• Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego ( rady, sejmiku) lub na wniosek mieszkańców
• W referendum biorą udział osoby stale zamieszkujące na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, […]