Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
• Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich
- stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz innych aktach normatywnych
- w aspekcie podmiotowym działalność RPO dotyczy- ochrony praw i wolności zarówno obywateli, jak i bezpaństwowców oraz cudzoziemców
- w aspekcie przedmiotowym- działalność RPO dotyczy ochrony praw i wolności człowieka i obywatela
- RPO bada działania […]

Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
• Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
- samodzielny organ konstytucyjny
- jest organem ochrony państwa
- dwie zasady mające znaczenie dla pozycji ustrojowej Rzecznika Praw Obywatelskich
a) Zasada powiązania z sejmem- sejm za zgodą senatu dokonuje rzecznika , rzecznik składa sejmowi sprawozdania z działalności i ponosi przed nim odpowiedzialność
b) Zasada niezależności od pozostałych organów państwa
• Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
- punktem wyjścia jest uchwała […]

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Istota instytucji

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Istota instytucji
• Instytucja ombudsmana
- organ powiązany z parlamentem
- czuwa nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli
• Elementy charakteryzujące współczesnego ombudsmana
- samodzielny organ państwowy
- organ powiązany z parlamentem
- organ o dwojakich zadaniach. Wysłuchuje skarg obywateli na nieprawidłowe działania administracji i podejmuje kroki w celu naprawienia tych nieprawidłowości. Informuje parlament o stanie praworządności w funkcjonowaniu administracji
- organ łatwo dostępny dla obywatela […]

Postępowanie

Postępowanie
• Procedura postępowania przed Trybunałem Stanu
- pięć zasadniczych stadiów;
a) zgłoszenie wstępnego wniosku
b) postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
c) postawienie w stan oskarżenia
d) rozpoznanie sprawy przez Trybunał Stanu w I instancji
e) rozpoznanie sprawy przez Trybunał Stanu w II instancji
• Wstępny wniosek
- inicjatywa zobowiązująca Sejm (Zgromadzenie narodowe) do rozpatrzenia zasadności postawienia danej osoby w stan oskarżenia.
- Z wstępnym wnioskiem wystąpić może:
a) Zgromadzenie narodowe- w sprawach dotyczących prezydenta
b) Prezydent i 115 […]

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej
• Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter
- dotyczy grupy osób zajmującej najwyższe stanowiska w państwie
- odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów;
a) pierwsza grupa
- prezydent
- marszałkowie sejmu i senatu
b) druga grupa
- prezes oraz członkowie RM
- osoby, którym prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem
- prezes Narodowego Banku Polskiego
- Prezes Najwyższej Izby Kontroli
- Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
- Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych
c) trzecia grupa
- posłowie i senatorowie
• Zakres […]

Trybunał stanu

Trybunał stanu
• Trybunał Stanu jest organem władzy sądowniczej
• Skład Trybunału Stanu
- Przewodniczący- pierwszy prezes Sądu Najwyższego
- 2 zastępców przewodniczącego
- 16 członków
- zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa pozostałych członków TS mus mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego
- funkcja członka TS ma charakter honorowy- sprawowana jest nieodpłatnie
- osoby wchodzące w skład TS są w sprawowaniu funkcji sędziowskich niezawisłe i podlegają tylko konstytucji i […]

Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
• Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
- kontrola norm- orzekanie o zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu
- orzekanie o skargach konstytucyjnych
- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi organami państwa
- orzekanie o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych
- rozstrzyganie o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP
- orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej
- rozstrzyganie spraw dotyczących ważności wyborów i referendów
- ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni […]

Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego

Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego
• Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego
- jest organem władzy sądowniczej
- pozycje ustrojową charakteryzuje zasada niezależności
- TK jest niezależny od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej
- Jest to jeden z przejawów realizacji zasady podziału władz
• Zadania Trybunału Konstytucyjnego
- kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych
- rozstrzyganie czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu
- eliminowanie norm niezgodnych z systemem obowiązującego […]

Konstytucyjne zasady działalności sądów

Konstytucyjne zasady działalności sądów
• Konstytucyjne zasady działalności sądów- zasady podustawowe
- zasada dwuinstancyjności- w każdej sprawie należącej do właściwości sądów misi istnieć proceduralna możliwość zwrócenia się do sądu wyższej instancji o zbadanie prawidłowości orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Zasada ta dotyczy postępowania sądowego
- Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości- sędzia wraz z ławnikami rozstrzygają wszystkie kwestie i […]

Sędziowie

Sędziowie
• Zasada niezawisłości
- sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawą
- stworzenie sędziemu pozycji umożliwiającej sprawowanie urzędu w sposób zgodny z własnym sumieniem w sposób wolny od jakichkolwiek możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków zewnętrznych
- sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treść wydawanych przez siebie orzeczeń
• Kandydat na sędziego misi:
- ma obywatelstwo polskie
- korzysta z pełni […]