NAUKA PRAWA KARNEGO

NAUKA PRAWA KARNEGO
Nauka prawa karnego- zajmuje się wykładnią obowiązujących przepisów, tworzeniem usystematyzowanego zbioru pojęć, instytucji i zasad tego prawa. Wyjaśnia społeczną funkcję przepisów, instytucji i zasad prawa karnego.
Kryminologia- nauka o przestępczości i przestępcy. Uprawiana jest w postaci badań empirycznych. Badanie przestępczości polega na opisie jej rozmiarów, struktury, dynamiki i skutków społecznych. Kryminologia najwięcej miejsca poświęca […]

FUNKCJE PRAWA KERNEGO

FUNKCJE PRAWA KERNEGO
Funkcja sprawiedliwościowa- zapewnienie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej przestępstwem, a także rodziny ofiary i jej grupy społecznej przez ukaranie sprawcy
Funkcja ochronna- ochrona pewnych dóbr , których istnienie i respektowanie składa się na pewien porządek społeczny
Prawidłowe funkcjonowanie prawa karnego wymaga zachowania równowagi między funkcją ochronną i sprawiedliwościową.
Funkcja gwarancyjna- prawo karne powinno wyraźnie określać co […]

ZASADY PRAWA KARNEGO

ZASADY PRAWA KARNEGO
1. Zasada odpowiedzialności karnej za czyn
Odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia przez człowieka czynu (działania lub zaniechania). Nie mogą być podstawą odpowiedzialności karnej; myśli, poglądy, zamiary człowieka, jego właściwości fizyczne lub psychiczne lub jego stan niebezpieczeństwa.
Odpowiedzialność karna może nastąpić, gdy czyjś pogląd uzewnętrzni się w czynie i gdy zamiar popełnienia przestępstwa jest realizowany.
2. Zasada […]

KIERUNEK RACJONALISTYCZNO- HUMANITARNY WIEKU OŚWIECENIA

KIERUNEK RACJONALISTYCZNO- HUMANITARNY WIEKU OŚWIECENIA
Prawo karne wówczas funkcjonujące charakteryzowała niejasność, chaotyczność, okrucieństwo kar i arbitralność stosowania tego prawa. Myśliciele Oświecenia postulowali stworzenie jasnego i przejrzystego prawa karnego, które stwarzałoby obywatelom ochronę przed samowolą organów państwowych. Dążono do równości wobec prawa i zlikwidowania przywilejów stanowych. Postulowano by za przestępstwa uznawane były tylko czyny szkodliwe dla […]

SZKOŁA KLASYCZNA

SZKOŁA KLASYCZNA
Powstała w końcu XVIII w. i I połowie XIXw. Jej głównym twórcami byli Anzelm Feuerbach, Rossi i Carrara. Szkoła klasyczna przejęła główne postulaty okresu Oświecenia.
Uważali, że punktem wyjścia dla odpowiedzialności karnej jest czyn zabroniony przez ustawę karną. Czyn człowieka jest wyrazem jego wolnej woli. Umożliwia to przypisanie sprawcy winy i wymierzeniu kary. Istotą kary […]

SZKOŁA ANTROPOLOGICZNA (szkoła pozytywna)

SZKOŁA ANTROPOLOGICZNA (szkoła pozytywna)
Twórcą szkoły był Cesare Lombroso. Doszedł on do wniosku, że istnieją „przestępcy urodzeni”. Twierdził, że niektórzy ludzie mają wrodzone predyspozycje do popełniania przestępstw. Przestępcy urodzeni charakteryzują się anormalnością funkcji psychicznych (mniejsza pojemność czaszki, cofnięte czoło, duże sterczące uszy, leworęczność). Odrzucono pojęcie winy jako podstawy odpowiedzialności karnej. Odrzucono także pojęcie odpowiedzialności. Reakcją […]

SZKOŁA SOCJOLOGICZNA

SZKOŁA SOCJOLOGICZNA
Twórcą tej szkoły był Franz von Liszt. Przesłanką odpowiedzialności karnej miał być czyn zabroniony przez ustawę, ale przestał on być elementem decydującym o rozmiarach tej odpowiedzialności. Nie czyn lecz sprawca zostaje ukarany.
Liszt dzielił sprawców na trzy kategorie;
- sprawców z nawyknienia, celem kary wobec nich powinna być ich eliminacja
- sprawców nadających się do poprawy, wobec których należy […]

INNE KIERUNKI W PRAWIE KARNYM

INNE KIERUNKI W PRAWIE KARNYM
Obrona konieczna- Kierunek ten proponował on zastąpienie prawa karnego „prawem obrony koniecznej”. Podstawowym pojęciem miała być antyspołeczność sprawcy. Pojęcie przestępstwa zastąpione miało być stopniowalnym wskaźnikiem antyspołeczności. Ustalenie tego wskaźnika następowałoby w razie popełnienia określonych w ustawie czynów. Zamiast kar stosowano by środki obrony społecznej o charakterze prewencyjnym, wychowawczym i leczniczym.
Nowa obrona […]

KRYMINALIZACJA I NAUKA O KRYMINALIZACJI

KRYMINALIZACJA I NAUKA O KRYMINALIZACJI
Kryminalizacja- czyli uznawanie przez ustawodawcę pewnych czynów za przestępstwa lub utrzymywanie przestępności tych czynów. Kryminalizacja może być uprawiana jako opisowa nauka o kryminalizacji i jako normatywna nauka o kryminalizacji.
Opisowa nauka o kryminalizacji zajmuje się opisem i analizą tego zjawiska, ustalaniem jakie są rzeczywiste powody kryminalizacji. Ma charakter postulatywny i polega na […]

OPISOWA NAUKA O KRYMINALIZACJI

OPISOWA NAUKA O KRYMINALIZACJI
Ustawodawca podejmuje decyzję o kryminalizacji na podstawie spostrzeżenia, że jakieś dobro godne ochrony doznaje uszczerbku lub zagrożenia ze strony pewnego rodzaju zachowania się ludzi. Ustawodawca kryminalizuje czyny społecznie szkodliwe lub społecznie niebezpieczne.
Powody kryminalizacji;
a) racjonalne powody kryminalizacji- są nastawione na osiągnięcie pewnego celu, np. ochrona jakiegoś dobra prawnego
b) irracjonalne powody kryminalizacji- oznaczają, że ustawodawca nie […]