Funkcje organizacji międzynarodowych

Funkcje organizacji międzynarodowych

- regulacyjne – jest to proces tworzenia norm, wzorców o charakterze moralnym, politycznym czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych odpowiednio do przyjętych regulaminów; w sferze wewnętrznego funkcjonowania organizacji oznacza to tworzenie prawa wewnętrznego, natomiast w sferze zewnętrznej – np. współtworzenie norm prawa międzynarodowego;
- operacyjne – proces bezpośredniego świadczenia przez organizację międzynarodową usług w oparciu o jej własne decyzje oraz przy pomocy zasobów ludzkich i materialnych będących w jej dyspozycji; w sferze wewnętrznej organizacji będzie to oznaczać m.in. utrzymanie porządku, zarządzanie majątkiem, prace badawcze; natomiast w sferze zewnętrznej – np. operacje NZ na rzecz utrzymania pokoju, tworzenia pokoju, wymuszania pokoju oraz usługi o charakterze technicznym, niesienie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych lub wojny;
- kontrolne – proces ustalania stanu faktycznego oraz konfrontowania go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych.

Comments are closed.