KARY ZASTĘPCZE I ZMIANA KAR W TOKU ICH WYKONYWANIA

KARY ZASTĘPCZE I ZMIANA KAR W TOKU ICH WYKONYWANIA

Nieuiszczona w terminie 30 dni od daty wezwania przez sąd do uiszczenia grzywna podlega ściganiu w drodze egzekucji. W razie bezskuteczności egzekucji sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą 120 dziennych stawek, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną.
Jeżeli skazany mimo możliwości nie uiści grzywny w terminie, ani też nie podejmie określonej pracy społecznie użytecznej zostanie stwierdzone , że nie można jej ścigać w drodze egzekucji- sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności
Wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności może być warunkowo zawieszone na okres od roku do 2 lat.

W odniesieniu do kary ograniczenia wolności zasady jej ewentualnej zamiany na zastępczą karę grzywny lub na zastępczą karę pozbawienia wolności uregulowane są w art. 65-66 KKW.

Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył co najmniej połowę orzeczonej kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał pracę wskazaną przez sąd, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i oznaczone środki karne, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.

Comments are closed.