Organizacje „koordynacyjne” i „ponadnarodowe”.

Organizacje „koordynacyjne” i „ponadnarodowe”.

Podział wg stopnia władzy organu międzynarodowego w stosunku do państw członkowskich:
- o charakterze koordynacyjnym – cechą charakterystyczną jest uzgadnianie działań poszczególnych krajów w procesie realizacji celów organizacji w ramach prowadzonych przez państwa członkowskie konsultacji oraz przez wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy tej organizacji; w sprawach zasadniczych wymagana jest jednomyślność (zasad suwerenności państw); np. UNICEF, WHO, Rada Europy;
- o charakterze ponadnarodowym (ponadpaństwowym) – organy upoważnione są do nakładania na państwa członkowskie zobowiązań w oparciu o decyzje podejmowane większością głosów; niektóre z jej organów działają niezależnie od państw członkowskich (np. Parlament Europejski); decyzje podejmowane są większością głosów, a prawo w nich stanowione jest stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich i w razie konfliktu z prawem krajowym ma pierwszeństwo; np. Wspólnoty Europejskie

Comments are closed.