Organy organizacji międzynarodowych.

Organy organizacji międzynarodowych.

Ze względu na charakter członków rozróżniamy następujące rodzaje organów (rodzaje organów organizacji międzynarodowych):
- organy międzyrządowe – możemy je podzielić na walne zgromadzenie (wszyscy stali członkowie danej organizacji reprezentowani przez przedstawicieli rządów na najwyższym szczeblu; zbiera się ono stosunkowo rzadko i na krótki czas – przeważnie raz w roku; zajmuje się tylko najważniejszymi sprawami, takimi jak nabywanie członkostwa, ustalanie budżetu itp.) i komitet wykonawczy (organ zbierający się częściej i zajmujący się bieżącymi sprawami, sprawuje kontrolę organów administracyjnych i pomocniczych; np. przy ONZ – Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo - Społeczna);
- organy administracyjne – składają się z funkcjonariuszy międzynarodowych; do tego typu organów zalicza się przede wszystkim sekretarza (dyrektora, prezesa) organizacji międzynarodowej wraz z sekretariatem, np. Komisja Europejska;
- organy parlamentarne – jako pierwszy organ tego typu powstało w 1949 roku Zgromadzenie Doradcze Europy; członkami tych organów są przeważnie przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich w określonej proporcji (wyjątek – Parlament Europejski – członkowie wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich); organy te pełnią przede wszystkim funkcje doradcze;
- organy pomocnicze – mogą mieć one charakter międzynarodowy lub administracyjny, charakter doraźny lub stały; np. Europejska Komisja Gospodarcza (EKG);

Comments are closed.