POJĘCIE PRAWA KARNEGO

POJĘCIE PRAWA KARNEGO

Prawo karne (materialne)- dziedzina prawa określająca czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej

Prawo karne procesowe- dziedzina prawa określająca reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym. Działalność zmierzająca do ustalenia, czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo i do osądzenia sprawcy przestępstwa. Określa uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w procesie karnym

Prawo karne wykonawcze- reguluje tryb wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych.

Prawo penitencjarne- zawiera przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności

Prawo karne skarbowe- reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, tzn. czyny naruszające interesy Skarbu Państwa w zakresie podatków, ceł, obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorów

Prawo karne wojskowe- określa przestępstwa wojskowe, tzn. przestępstwa żołnierzy łączące się z obowiązkiem służby wojskowej i dyscypliną wojskową.

Postępowanie z nieletnimi- dziedzina prawa ściśle łącząca się z prawem karnym. Uregulowana w ustawie z 26. 10. 1982r. O postępowaniu w sprawach nieletnich. Wobec nieletnich w zasadzie nie stosuje się kar, lecz środki wychowawcze i poprawcze. Podstawą zastosowania tych środków może być jednak popełnienie czynu karalnego, zabronionego przez ustawę jako przestępstwo

Prawo o wykroczeniach- określa czyny będące wykroczeniami, kary grożące za wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Uregulowane jest w kodeksie wykroczeń z 1971r., a w zakresie procedury w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001r.

Wykroczenia są- czynami karalnymi o niższym stopniu społecznej szkodliwości i w związku z tym zagrożone są łagodniejszymi karami. Ich popełnienie nie łączy się przeważnie z moralnym potępieniem sprawcy.

Prawo karne międzynarodowe- przepisy wewnętrznego prawa karnego, odnoszące się do przestępstw z elementem obcym (np. popełnionych przez cudzoziemców lub za granicą) oraz do instytucji międzynarodowej współpracy w sprawach karnych (ekstradycja, wykonanie obcych wyroków skazujących)

Prawo karne międzynarodowe obejmuje;
• normy prawa karnego wewnętrznego poszczególnych państw, dotyczące zakresu stosowania ustawy karnej
• normy prawa wewnętrznego i normy zawarte w dwustronnych i wielostronnych umowach międzynarodowych, odnoszące się do ekstradycji i innych form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych
• normy prawa międzynarodowego zawarte w wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszących się do pewnych czynów. Umowy te zobowiązują sygnatariuszy do kryminalizacji takich czynów i do współpracy w ich ściganiu
• normy prawa międzynarodowego ustanawiające odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości (tzw. Prawo norymberskie)
• normy wewnętrznego prawa karnego odnoszące się do zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości
• normy prawa międzynarodowego zawarte w wielostronnych umowach międzynarodowych odnoszących się do praw człowieka

Międzynarodowe prawo karne- przepisy prawa międzynarodowego publicznego, odnoszące się do przestępstw międzynarodowych , a zwłaszcza do zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości

Comments are closed.