Statut organizacji międzynarodowej.

Statut organizacji międzynarodowej.

Statut organizacji międzynarodowej stanowi podstawę prawnoorganizacyjną istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zawartą w umowie międzynarodowej wielostronnej wiążącej wszystkie państwa będące jej członkami. Umowa taka z punktu widzenia prawa międzynarodowego ma charakter konwencji wielostronnej. Konwencjom takim nadano różną nazwę w poszczególnych organizacjach, np.: statut w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), konstytucja w Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), karta w ONZ, traktat w NATO, EWG (WE), układ w Organizacji Układu Warszawskiego.
Statut organizacji jako element trwały i w zasadzie nie zmienny w pewnym okresie, podlega z reguły skomplikowanej procedurze rewizyjnej. Zgodnie z ogólną zasadą prawa międzynarodowego każda zmiana konwencji wymaga zgody wszystkich stron, chyba że konwencja przewiduje inaczej. Jako normy statutowe traktuje się postanowienia umowy, które określają cele i zadania organizacji międzynarodowych oraz jej ramy instytucjonalne.

Comments are closed.