UMOWY LOSOWE UWAGI OGÓLNE O UMOWACH ZOBOWIĄZANIOWYCH

UMOWY LOSOWE UWAGI OGÓLNE O UMOWACH ZOBOWIĄZANIOWYCH
Rozmiar a nawet istnienie świadczenia zależą od przypadku. Umowy losowe różnią się tym, że warunek jest postanowieniem oddanym do umowy, której zawarcie w postaci bezwarunkowej jest niemożliwe. Niepewność umowy losowej stanowi istotny konstytutywny jej element. Do umów losowych nie można stosować bezpośrednio i w całości przepisów o warunku.

SWOBODA UMÓW TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH

SWOBODA UMÓW TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH
Pojęcie
Umowa jest skonstruowaną przez system prawny czynnością konwencjonalną.
Swoboda umów- kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych oświadczeń woli.
Zawarta w drodze swobody kontraktowej umowa uznawana jest za zdarzenie prawne kreujące stosunek prawny.
Autonomia woli- obejmuje inne niż umowa postacie kształtowania stosunków cywilnoprawnych mocą własnych decyzji […]

PIERWOTNA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH

PIERWOTNA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH
Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Kwalifikacja ta odnosi się tylko do sytuacji, gdy świadczenie byłoby niemożliwe w chwili zawarcia umowy. Jeżeli stało się ono niemożliwe dopiero później to umowa jest ważna, aczkolwiek nie może być wykonana i w takim przypadku znajdują zastosowanie przepisy określające skutki niewykonania zobowiązania.
Gdyby jedna […]

WYZYSK TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH

WYZYSK TREŚĆ UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH
Przesłanki
Umowa jest wadliwa gdy spełnione zostaną przesłanki natury
a) obiektywnej
b) subiektywnej
przesłanka obiektywna znajduje wyraz w kwalifikacji dysproporcji świadczeń stron. Dzieje się tak wówczas, gdy jedna strona w zamian za swoje świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość majątkowa oceniana obiektywnie jest rażąco wysoka w stosunku do wartości świadczenia wzajemnego. […]

CULPA IN CONTRAHENDO ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY

CULPA IN CONTRAHENDO ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY
Zawarcie umowy powoduje powstanie określonych obowiązków, a ich niedopełnienie przez stronę zobowiązaną naraża ją na tzw. odpowiedzialność kontraktową.
Naruszanie powszechnie obowiązujących reguł postępowania uzasadnia powstanie roszczenia o wyrównanie szkody wyrządzonej przez to, że zamierzona umowa nie doszła do skutku lub okazała się nieważna. Obejmuje ono […]

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY
Pojęcie i cel
Umowa przedwstępna należy do klasy umów nazwanych.
W umowie przedwstępnej jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej).
Użyteczność umowy przedwstępnej pojawia się gdy strony chcą zapewnić sobie zawarcie umowy w przyszłości.
Zawarcie umowy przyrzeczonej jest świadczeniem. Umowę zawiera się przez […]

OGRANICZENIA SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY

OGRANICZENIA SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZAWARCIEM UMOWY
Uwagi wstępne
Jakiekolwiek ograniczenie swobody decydowania o zawieraniu umowy musi być zawsze zrelatywizowene do treści umowy. Ograniczenia muszą wskazywać jakich umów strony nie mogą swobodnie zawierać. Ograniczenia swobody umów mogą przybierać różną postać prawną i mogą być zagrożone różnymi sankcjami prawnymi.
Ograniczenia doboru kontrahenta
Ograniczenia podmiotowe ustanawia […]

UWAGI WSTĘPNE WZORCE UMÓW

UWAGI WSTĘPNE WZORCE UMÓW
Geneza i funkcja społeczna
Wzorce umów pojawiają się pod różnymi nazwami najbardziej rozpowszechnione jest określenie „ogólne warunki umów”.
Przyspieszają one procedurę zawierania umów, ułatwiają racjonalizację prowadzenia wielkich przedsiębiorstw.
Stosowanie wzorców przez przedsiębiorców wiąże się z zagrożeniem interesów ich kontrahentów. Dzieje się tak gdy przedsiębiorca zajmuje silniejszą pozycję wobec swoich kontrahentów może narzucić im korzystne dla […]

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY WZORCA UMOWY WZORCE UMÓW

POJĘCIE I CHARAKTER PRAWNY WZORCA UMOWY WZORCE UMÓW
Wzorzec umowy
Należy odnieść go do jednostronnie przygotowanych z góry przed zawarciem umowy, gotowych klauzul umów.
Wzory umów redagowane są w postaci formularzy określających treść konkretnej umowy z pozostawieniem miejsc pustych dla skonkretyzowania zmiennych elementów umowy.
Wzorzec jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go ustaliła.
Wzorce mogą zawierać tylko tego […]

NFORMACJA O WZORCU PRZESŁANKĄ MOCY WIĄŻACEJ WZORCE UMÓW

NFORMACJA O WZORCU PRZESŁANKĄ MOCY WIĄŻACEJ WZORCE UMÓW
WZORCA
Uwagi wstępne
Wzorzec umowy nie wymaga opublikowania. Ustawodawca nałożył na stronę ustalająca sankcję ustalającą wzorzec ciężar poinformowania o nim drugiej strony umowy i to pod sankcją niezwiązania jej postanowieniami wzorca. Właściwe poinformowanie drugiej strony o wzorcu umowy stanowi cel wielu przepisów KC regulujących przesłankę skuteczności prawnej wzorca
Doręczenie wzorca
Wzorzec […]