PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Powszechny znak miary odniesiony do swoistych obiektów, jakimi są dobra lub usługi występujące w obrocie gospodarczym. Obiekty te mierzy się przyrównując je do jakiejś powszechnej jednostki pomiaru.
Funkcje
Dwie z nich maja podstawową doniosłość:
a) pieniądz służy do określenia wartości ekonomicznej dóbr lub usług. Dzięki temu można wyrazić, np. cenę rzeczy, a także porównywać […]

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Zobowiązanie pieniężne- Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych.
W zobowiązaniu opiewającym na świadczenie pieniężne jego spełnienie niekoniecznie wymaga udziału znaków pieniężnych. Nie ma znaczenia jakimi znakami pieniężnymi wierzyciel zostanie zaspokojony, byleby były to […]

NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Zasada nominalizmu- zobowiązanie pieniężne należy spełnić przez zapłatę tej samej sumy pieniężnej, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Zasada ta opiera się na założeniu, że jednostki pieniężne mają pewną stałą wartość określoną przez państwo, która wyrażona jest na znakach pieniężnych, tzw. wartość nominalna pieniądza
Zastosowanie zasady nominalizmu do zobowiązań […]

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie i funkcja
Koncepcja waloryzacji świadczeń opiera się na złożeniu, że mają one na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili jej powstania. Jeżeli między powstaniem zobowiązania opiewającego na świadczenie pieniężne a jego wykonaniem nastąpiła zmiana siły nabywczej pieniądza, to stosownie do tego […]

WALORYZACJA UMOWNA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA UMOWNA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona wg innego niż pieniądz miernika wartości (klauzula waloryzacyjna). Nie zmieniają one przedmiotu świadczenia.
Sens klauzul waloryzacyjnych polega na tym, że określają one ile pieniędzy należy zapłacić, aby zobowiązanie zostało umorzone.
Miernik wartości
KC nie wskazuje miernika wartości- ma on być inny […]

WALORYZACJA SĄDOWA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA SĄDOWA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Sąd może waloryzować zobowiązania pieniężne, jeżeli spełnione zostaną określone przesłanki. Dokonuje się ona z mocy konstytucyjnego orzeczenia sądu, które jest zdarzeniem cywilnoprawnym, ponieważ zmienia się treść stosunku zobowiązaniowego
Przesłanki
Sąd uzyskuje kompetencję do wydania orzeczenia waloryzacyjnego, jeżeli spełnią się 2 przesłanki:
a) nastąpi istotna zamiana siły nabywczej pieniądza- o tym czy zmiana siły […]

ODSETKI - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

ODSETKI - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie i funkcja
Odsetki są świadczeniem ubocznym, realizowanym z reguły w takich samych przedmiotach, co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wg stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym
Odsetki pojawiają się jako świadczenie uboczne od świadczeń pieniężnych. Zawsze przybierają postać świadczeń okresowych.
Świadczenie odsetek zbliża się do rent […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I JEJ PRZESŁANKI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I JEJ PRZESŁANKI
Jeżeli jakiś podmiot doznał uszczerbku na swoim majątku lub z sferze swoich dóbr osobistych, wówczas z reguły sam odczuwa te skutki i obciąża go koszt usunięcia szkody.
Jeżeli uszczerbek powstał w związku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to jakaś inna osoba może być zobowiązana do naprawienia go poszkodowanemu. – mówi […]

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zasady odpowiedzialności
Zasady odpowiedzialności- Reguły, które decydują, komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenie powodujące szkodę.
Zasady:
a) Winy
b) ryzyka
c) szłuszności
d) gwarancyjno- repatriacyjna
Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem (także zaniechaniem) wyrządził komuś szkodę, powinien ponosić konsekwencje swojego zachowania i wyrównać poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę (art. 415 i 471 KC)
Zasada ryzyka- opiera się […]

SZKODA

SZKODA
Pojęcie
Odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli.
Charakter taki mają w szczególności nakłady lub wydatki oraz pomniejszenie majątku, w wyniku dokonania czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązującej.
Szkoda obejmuje zarówno szkodę majątkową, jak i niemajątkową.
Uszczerbek typu niemajątkowego określono mianem krzywdy, a suma pieniężna przeznaczona na złagodzenie tej […]