NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

Pojęcie

Zasada nominalizmu- zobowiązanie pieniężne należy spełnić przez zapłatę tej samej sumy pieniężnej, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Zasada ta opiera się na założeniu, że jednostki pieniężne mają pewną stałą wartość określoną przez państwo, która wyrażona jest na znakach pieniężnych, tzw. wartość nominalna pieniądza

Zastosowanie zasady nominalizmu do zobowiązań pieniężnych, które trwają pewien okres, zawsze prowadzi do tego, że wierzyciel uzyska inną wartość ekonomiczną od tej, jaką miała jego wierzytelność w chwili jej powstania.

Zasada nominalizmu jest uproszczeniem i ułatwieniem obrotu gospodarczego.
Odnosi się ona wyłącznie do zobowiązań których przedmiotem jest suma pieniężna (zobowiązania pieniężne w ścisłym tego słowa znaczeniu)

Zobowiązania ze świadczeniem pieniężnym

Zasada nominalizmu nie odnosi się do zobowiązań ze świadczeniem pieniężnym. W zobowiązaniach tych pieniądz służy jako surogat innych świadczeń. Rozmiar świadczenia pieniężnego zależy od wartości tego dobra lub usługi, której surogatem jest pieniądz. Jest on środkiem zwolnienia się z zobowiązania. Np. odszkodowanie pieniężne za doznaną szkodę

Comments are closed.