PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

Pojęcie

Powszechny znak miary odniesiony do swoistych obiektów, jakimi są dobra lub usługi występujące w obrocie gospodarczym. Obiekty te mierzy się przyrównując je do jakiejś powszechnej jednostki pomiaru.

Funkcje

Dwie z nich maja podstawową doniosłość:
a) pieniądz służy do określenia wartości ekonomicznej dóbr lub usług. Dzięki temu można wyrazić, np. cenę rzeczy, a także porównywać wartość świadczeń wzajemnych opiewających na różne przedmioty
b) pieniądz pełni funkcje nośnika wartości. Można dostać za niego w zasadzie wszystkie dobra lub usługi występujące w obrocie.

Konsekwencjami tych dwóch funkcji pieniądza są:
a) funkcja powszechnego środka wymiany dóbr i usług
b) funkcja akumulacji wartości ekonomicznych
c) funkcja płatnicza, polegająca na zaspokajaniu interesów wierzyciela, co w konsekwencji prowadzi do umarzania wierzytelności.

System pieniężny

Polską jednostką pieniężna jest złoty, który dzieli się na 100 groszy.

Denominacja- jest to reforma pieniężna polegająca na wycofaniu znaków pieniężnych znajdujących się w obiegu i zastąpieniu ich znakami pieniężnymi o niższym nominale przy równoczesnej zmianie skali cen i innych świadczeń pieniężnych. Ma ona charakter ekwiwalentny, gdy zasoby gotówkowe są wymieniane a wkłady bankowe są przeliczane w tej samej proporcji co ceny, płace, jak również zobowiązania i wierzytelności osób fizycznych i prawnych.

Znak pieniężny- jest nim zawsze jakiś przedmiot materialny. W Polsce znakami pieniężnymi są banknoty (NBP) i monety wytwarzane z różnych metali, opiewające na złote i grosze. Znaki te emituje wyłącznie NBP. Są one prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP.

Pieniądz elektroniczny- wartość pieniężna, która stanowi elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych. Jest ona przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji i wydawana na podstawie umowy przez banki bądź instytucje pieniądza elektronicznego w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej od tej wartości. Jest ona wyrażona w jednostkach pieniężnych, a na żądanie musi być wymieniona przez wydawcę na środki pieniężne. Wydanie pieniądza elektronicznego następuje w postaci instrumentu pieniądza elektronicznego, może nim być, np. karta elektroniczna.

Comments are closed.