POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

Pojęcie

Zobowiązanie pieniężne- Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych.

W zobowiązaniu opiewającym na świadczenie pieniężne jego spełnienie niekoniecznie wymaga udziału znaków pieniężnych. Nie ma znaczenia jakimi znakami pieniężnymi wierzyciel zostanie zaspokojony, byleby były to ważne środki płatnicze.

Jeżeli treść zobowiązania opiewałaby na przeniesienie własności określonych znaków pieniężnych, które są lub wyszły już z obiegu. Zobowiązanie takie ma za przedmiot świadczenie rzeczy indywidualnie lub rodzajowo oznaczonych.

Świadczenia pieniężne nie wymagają konkretyzacji.

Walutowość

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze RP mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim.
Reguła ta odnosi się do zobowiązań powstałych z jakichkolwiek źródeł (czynności prawnych, ale także decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych , ustawy). Zmierza ona do ochrony pieniądza polskiego.

Zasada walutowości zachowuje znaczenie wyłącznie w krajowym obrocie, gdyż przepisy te pozwalają stronom swobodnie uzgodnić wyrażenie i spełnienie zobowiązań w walucie wymienialnej:
a) w obrocie z zagranicą
b) w obrocie między osobami fizycznymi, o ile czynność nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej
c) w obrocie z konsumentami

czynność prawna opiewająca na świadczenie pieniężne w walucie obcej jest bezwzględnie nieważna, jeżeli została dokonana bez wymagalnego zezwolenia.

Do czynności prawnych dozwolonych, a opiewających na świadczenia w walutach obcych. Zobowiązanie takie powinno być wykonane zgodnie z jego treścią (przez zapłatę w walucie obcej))
Dłużnik nie może zwolnić się z zobowiązania świadcząc pieniędzmi polskimi ekwiwalent waluty obcej, ani też żądać zapłaty w złotych zobowiązania wyrażonego pieniędzmi zagranicznymi.

Dewizowy wyjątek:
Ograniczeń wynikających z zasady walutowości nie stosuje się gdy ustalenie należności dokonywane jest przez organ władzy publicznej podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym lub administracyjnym, zabezpieczającym lub egzekucyjnym

Każde zobowiązanie opiewające na walutę obcą w ogóle nie ma charakteru zobowiązania pieniężnego

Zapłata gotówką

Spełnienie świadczenia opiewającego na określoną sumę pieniężną może nastąpić przez przeniesienie własności znaków pieniężnych. (odnosi się to do wszystkich zobowiązań pieniężnych)
Następuje wówczas gotówkowy obrót pieniężny.

Zapłata bezgotówkowa

Jest to sposób ułatwiający obrót gospodarczy.
Upowszechnia się zwyczaj przyjmowania zapłaty w postaci bezgotówkowej.
Brak wyraźnego sprzeciwu ze strony wierzyciela wystarczy, aby uznać, że dłużnik wykonał zobowiązanie pieniężne w postaci bezgotówkowej.

Do rozliczeń bezgotówkowych należy odnieść dwie zasady:
a) dla skutecznej ich realizacji wymagana jest zgoda stron
b) zaspokojenie wierzyciela następuje dopiero z chwilą dokonania zapisów w księgach bankowych lub gdy bank zapłaci gotówkę na podstawie dyspozycji strony

Elektroniczna postać zapłaty

Zapłata bezgotówkowa może być realizowana za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.

Elektroniczne instrumenty płatnicze umożliwiają dokonywanie operacji przy użyciu nośników elektronicznych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji. (np. kary płatnicze, portmonetka elektroniczna)

Comments are closed.