WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

Pojęcie i funkcja

Koncepcja waloryzacji świadczeń opiera się na złożeniu, że mają one na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili jej powstania. Jeżeli między powstaniem zobowiązania opiewającego na świadczenie pieniężne a jego wykonaniem nastąpiła zmiana siły nabywczej pieniądza, to stosownie do tego wierzyciel powinien otrzymać inną (większą lub mniejszą) sumę pieniędzy.

Zakres stosowania

Waloryzacja świadczeń pieniężnych, jeżeli jest dopuszczana, to jedynie jako wyjątek.
Spełnienie świadczenia w zobowiązaniach pieniężnych następuje przez zapłatę sumy nominalnej chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej

Przepisy zezwalają na waloryzację w zasadzie wszystkich świadczeń pieniężnych.

Świadczenia pieniężne mogą być waloryzowane na podstawie:
a) umowy
b) orzeczenia sądowego

niedopuszczalna jest waloryzacja takich świadczeń pieniężnych, których wysokość uregulowana została w przepisach prawnych wyrażających normy bezwzględnie wiążące

Comments are closed.