POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - ZOBOWIĄZANIE

POWSTANIE STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO - ZOBOWIĄZANIE

Uwagi wstępne

Zobowiązanie- powstaje w następstwie ziszczenia się zdarzeń prawnych.

Czynności prawne

Największą rolę odgrywają umowy, stanowiące główny instrument organizujący stosunki zobowiązaniowe i objętą nimi wymianę dóbr lub usług.
Poza umowami także jednostronne czynności prawne stanowią źródło stosunków zobowiązaniowych

Akty administracyjne

Interes publiczny i ochrona prawidłowo funkcjonującego rynku wymaga interwencji państwa lub innych organów publicznych w sferę autonomii podmiotów prawa cywilnego.

Organ administracji publicznej zawsze musi mieć dla wydania indywidualnego aktu administracyjnego wyraźne upoważnienie zawarte w ustawie.

Indywidualny akt administracyjny wywołuje skutki cywilnoprawne gdy wynikają one z ustawy, na podstawie której został on wydany. Mogą to być konsekwencje:
a) bezpośrednie- powodują powstanie, zmianę lub zgaśnięcie stosunku cywilnoprawnego, są zdarzeniami cywilnoprawnymi
b) pośrednie- stanowią jedynie konieczną przesłankę dokonania czynności prawnej. Czynność prawna dokonana bez decyzji administracyjnej jest bezwzględnie nieważna. ( akty takie występują w postaci różnego rodzaju zezwoleń)

akt administracyjny może nakładać na adresata obowiązek dokonania czynności prawnej. W takim przypadku sąd ma kompetencję do stwierdzenia tego obowiązku w orzeczeniu z tym skutkiem, że zastępuje ono złożone oświadczenie woli.

Funkcja aktu administracyjnego o skutkach pośrednich kończy się z chwilą dokonania czynności prawnej.

Konsekwencje orzeczenia sądów

Sądom przysługuje kompetencja do wydawania orzeczeń deklaratywnych, w których stwierdzają one istnienie stosunku prawnego lub obowiązku zachowania się strony

Do wydawania orzeczeń konstytutywnych (są zdarzeniami prawnymi) konieczne jest wyraźne upoważnienie ustawowe.

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.
Rola sądu ogranicza się do określenia, czy z mocy innych zdarzeń istnieje obowiązek złożenia oświadczenia woli o skonkretyzowanej treści, np. z mocy umowy zawartej drogą aukcji lub przetargu

Sąd uzyskuje kompetencję do merytorycznego kształtowania stosunków cywilnoprawnych swoimi orzeczeniami konstytutywnymi.

Inne zdarzenia
• czyny niedozwolone
• bezpodstawne wzbogacenie

Comments are closed.