ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE, OKRESOWE I CIĄGŁE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE, OKRESOWE I CIĄGŁE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Świadczenia jednorazowe

Dla określenia treści i rozmiaru powinnego zachowania się dłużnika nie trzeba odwoływać się do czynnika czasu. Świadczenie jednorazowe dokonuje się w pewnym dłuższym lub krótszym odcinku czasu, jednakże element ten nie wpływa na treść i rozmiar świadczenia, lecz wskazuje sposób jego wykonania.
Przykład:
Świadczenie polegające na wydaniu lub przeniesieniu własności rzeczy

Świadczenie okresowe

Dla opisania treści i rozmiaru świadczeń okresowych konieczny jest element czasu. Są to czynności powtarzające się cyklicznie, w określonych z góry odstępach czasu. Polegają one na periodycznym spełnianiu świadczeń pieniężnych lub rzeczy zamiennych. Czynnik czasu wyznacza treść świadczenia a także globalny ich rozmiar.

Świadczenie okresowe przybiera samoistny charakter. Ma to znaczenie przy ustalaniu terminów przedawnienia , które dla poszczególnych świadczeń okresowych wynoszą z reguły 3 lata.

Świadczenia ciągłe

Polegają one na określonym zachowaniu się dłużnika w czasie trwania zobowiązania.
Mogą one przybierać postać zaniechania i działania.
Zobowiązania ciągłe- Zobowiązania, w których występują świadczenia okresowe lub ciągłe.
Jeżeli zostały ustanowione na czas oznaczony, to wygasają z upływem terminu, chyba, że strony go przedłużyły.

Wygaśnięcie bezterminowych zobowiązań ciągłych (uregulowane w art. 365 na górze 1). Wyraża on dwie reguły ogólne:
a) wszystkie one ulegają wygaśnięciu przez wypowiedzenie. Wypowiedzenie działa od chwili jego złożenia lub od upływu terminu określonego w wypowiedzeniu. Przepis ten zawsze są wykorzystywany w czasie trwania stosunku prawnego i zwalnia strony z konieczności zwracania spełnionych już świadczeń i rozliczeń za czas ubiegły
b) niedopuszczalne są wieczyste zobowiązania. Każde bezterminowe zobowiązanie o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Jest to norma bezwzględnie wiążąca. Postanowienia czynności prawnej z nią sprzeczne są bezwzględnie nieważne.

Comments are closed.