ŚWIADCZENIA OZNACZONE CO DO TOŻSZAMOŚCI I OZNACZONE CO DO GATUNKU - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA OZNACZONE CO DO TOŻSZAMOŚCI I OZNACZONE CO DO GATUNKU - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Świadczenie oznaczone co do tożsamości ma za przedmiot rzecz indywidualnie oznaczoną

Świadczenie oznaczone co do gatunku – rzecz oznaczona jest wedle cech rodzajowych, każdy z desygnatów mieszczących się w zakresie wyznaczonym treścią danej nazwy może być przedmiotem świadczenia.

Podziały te są podziałami zupełnymi i wyczerpującymi.

Ograniczone świadczenia rodzajowe- chodzi tu o świadczenia określone wg cech rodzajowych rzeczy z jednoczesnym podaniem źródła lub masy, z którego gatunek ten pochodzi.
Przykład:
W umowie kontraktacji rolnik zobowiązuje się dostarczyć tonę żyta ze swojego gospodarstwa

Jeżeli świadczenie zostało oznaczone co do tożsamości to nadaje się do wykonania. Świadczenie oznaczone co do gatunku wymaga jeszcze konkretyzacji (wskazania konkretnego desygnatu odpowiadającego określonym w treści zobowiązania)
Uprawnienie to przysługuje dłużnikowi, przy czym powinien on świadczyć rzeczy średniej wartości.

Zwrot nakładów i wydatków
Nakład lub wydatek- pewien dobrowolnie poniesiony przez kogoś uszczerbek w interesie innej osoby.

Szereg różnorodnych instytucji prawa zobowiązań nakłada w określonych sytuacjach obowiązek zwrotu nakładów lub wydatków na tego, w czyim interesie zostały one poniesione.
Niekiedy ustawa przewiduje zabranie nakładów przez tego, kto ich dokonał

Należy życzliwie traktować tego, kto dokonał nakładów lub wydatków koniecznych.

Comments are closed.