ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM - RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Zobowiązanie przemienne

Są rodzajem zobowiązań, w których świadczenie ni jest jeszcze ściśle określone w chwili powstania tych zobowiązań. Polegają na tym, że dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązani może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń. Jest to jeden stosunek zobowiązaniowy o kilku alternatywnych świadczeniach.

Koncentracja świadczeń- polega na określeniu, jakie spośród kilku alternatywnych świadczeń ma być spełnione, następuje w zobowiązaniach przemiennych przez wybór, mający charakter jednostronnej czynności kształtującej. Prawo dokonania wyboru może przysługiwać dłużnikowi, wierzycielowi albo osobie trzeciej. Decyduje o tym treść czynności prawnej. Jeżeli z treści tych zdarzeń nie wynika nic innego prawo wyboru świadczenia alternatywnego przysługuje dłużnikowi.

Wyboru dokonuje się przez złożenie oświadczenia woli drugiej stronie, przy czym dłużnik może dokonać go także przez spełnienie świadczenia.

Jeżeli strona uprawniona do wyboru świadczenia wyboru nie dokona, druga strona może jej wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym jego upływie, uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na drugą stronę

Przy niemożliwości pierwotnej- dopiero niemożliwość wszystkich świadczeń alternatywnych powoduje nieważność zobowiązań. Jeżeli jednak wybór świadczenia należy do wierzyciela, a tylko jedno ze świadczeń stało się niemożliwe, należy przyjąć, iż od jego decyzji zależy, czy będzie on obstawał przy utrzymaniu zobowiązania ze świadczeniem możliwym, czy też powoła się na niemożliwość świadczenia.

Przy niemożliwości następczej, za którą dłużnik odpowiada, miejsce świadczenia pierwotnego zastępuje odszkodowanie. Jeżeli dłużnik za niemożliwość świadczenia nie odpowiada , obowiązek świadczenia wygasa.

Upoważnienie przemienne

Zobowiązanie z upoważnieniem przemiennym opiewa na jedno świadczenie, z tym tylko zastrzeżeniem, że dłużnik może spełnić inne świadczenie, co także powoduje wykonanie i wygaśnięcie zobowiązania. Powstaje ono z umowy lub w przypadkach przewidzianych szczegółowymi przepisami prawnymi.

Pierwotna niemożliwość świadczenia zasadniczego powoduje nieważność zobowiązania

Comments are closed.