UWAGI OGÓLNE - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

UWAGI OGÓLNE - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Dłużnik odpowiada za zobowiązanie całym swoim majątkiem, jaki ma w chwili wymagalności wierzytelności. Wierzyciel zawsze ponosi ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Zaciągnięcie zobowiązania nie ogranicza uprawnień dłużnika do rozporządzania składnikami swojego majątku.

Wierzyciel narażony jest na to, że dłużnik zachowa się wobec niego nielojalnie doprowadzając się do stanu niewypłacalności w następstwie czynności dokonanych na korzyść osoby trzeciej. Zapobiec temu ma skarga pauliańska.
Zastosowanie jej prowadzi do orzeczenia względniej bezskuteczności czynności prawnej, dokonywanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela.
Pokrzywdzony wierzyciel może bezpośrednio żądać zaspokojenia od osoby trzeciej.

Comments are closed.