UWAGI OGÓLNE - ŚWIADCZENIE

UWAGI OGÓLNE - ŚWIADCZENIE

1. POJĘCIE

Przedmiot a treść świadczenia

Świadczenie- zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych, które określa się mianem przedmiotu świadczenia, np. gdy zobowiązanie dłużnika polega na przeniesieniu własności i wydaniu rzeczy, na zapłacie ceny

Kwalifikacja prawna świadczenia

Trzy poglądy:
a) świadczenie zawsze jest przejawem woli dłużnika, mającej na celu wykonanie ciążącego na nim obowiązku prawnego i stanowi czynność prawną, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.
b) Spełnienie świadczenia może mieć postać czynności prawnej jak i czynności faktycznej. Świadczenie zawsze powinno być wykonywane z zamiarem wywiązania się z zobowiązania.
c) Kwalifikacja zachowania dłużnika powinna być dokonana wg kryteriów ogólnych, a nie determinowania faktem, że spełnia on świadczenie. Charakter czynności prawnej należy także przypisać zapłacie (gotówkowej i bezgotówkowej), której istota polega na złożeniu oświadczenia woli, zmierzającego do wywołania skutku prawnego w postaci przeniesienia własności znaków pieniężnych lub zmiany zapisów na rachunkach bankowych.

Comments are closed.