WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE

WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE

Łączenie świadczeń

Przyjęcie takiej koncepcji oznacza, że wierzyciel będzie dopiero zaspokojony, gdy wszystkie te świadczenia zostaną zaspokojone.
W nauce prawa cywilnego dopuszcza się istnienie kilku świadczeń po stronie długu. Nie wszystkie wyznaczone stosunkiem zobowiązaniowym zachowania dłużnika dadzą się ująć w jedną funkcjonalną całość.

Świadczenia uboczne

Wspomagają realizację świadczenia głównego lub je uzupełniają.

Przepisy prawne regulują w sposób ogólny pewne zachowania funkcjonujące w różnych typach stosunków zobowiązaniowych właśnie jako świadczenia uboczne. Dotyczy to przede wszystkim następujących typów działań:
a) przedstawienie spisu masy majątkowej albo zbioru rzeczy. Czynności takiej powinien dokonać dłużnik zobowiązany do wydania zbioru rzeczy lub masy majątkowej. Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przedstawiony spis jest nierzetelny lub niedokładny, wierzyciel może żądać aby dłużnik złożył zapewnienie przed sądem, iż sporządził go wg swojej najlepszej wiedzy.
b) Złożenie rachunku z zarządu. Polega ono na przedstawieniu wierzycielowi na piśmie zestawienia wpływów i wydatków wraz z potrzebnymi dowodami. Jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zestawienie wpływów nie jest rzetelne lub dokładne, wierzyciel może żądać, aby dłużnik złożył zapewnienie przed sądem. Nie ma obowiązku założenia zapewnienia co do wydatków, ponieważ wierzyciel może ich z braku dowodów nie uznać. Obowiązek złożenia rachunków pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś załatwia cudze lub wspólne sprawy.
c) Danie zabezpieczenia. Ma ono na celu zmniejszenie ryzyka niewykonania zobowiązania z powodu niewypłacalności dłużnika. Zabezpieczenie powinno nastąpić przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego, przy czym z ważnych powodów zabezpieczenie nie może nastąpić w inny sposób. (np. przez ustanowienie hipoteki)
d) Odsetki

Comments are closed.