ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI - OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Zaskarżenie czynności

Jeżeli zostaną spełnione omówione wyżej przesłanki, wierzyciel może żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną względem niego czynność prawną dokonaną przez jego dłużnika.
• Uprawnienie to wierzyciel może realizować w dwojaki sposób:
a) przez wytoczenie stosownego powództwa
b) przez podniesienie zarzutu procesowego w toczącej się przeciwko niemu sprawie z powództwa osoby trzeciej

• legitymowanie bierne- osobą, przeciwko której kieruje się powództwo wierzyciela, jest osoba trzecia odnosząca korzyść z czynność zawartej z dłużnikiem

Jeżeli nastąpiła sukcesja uniwersalna (np. dziedziczenie) to w myśl reguł ogólnych legitymowanym bierni jest następca dłużnika pod tytułem ogólnym.

Legitymowanym biernie staje się następca pod tytułem szczególnym osoby trzeciej, na rzecz której osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od wierzyciela korzyścią, a równocześnie spełniona została jedna z następujących przesłanek:
a) rozporządzenie na rzecz dalszego nabywcy było nieodpłatne
b) w chwili nabycia wiedział on o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika ze swoim poprzednikiem za bezskuteczną wobec wierzyciela.
c) Wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej za bezskuteczną względem niego w terminie 5 lat licząc od daty dokonania tej czynności . jest to termin zawity.

Orzeczenie względnej bezskuteczności

Sens uznania przez sąd względnej bezskuteczności czynności prawnej dokonywanej przez dłużnika z osobą trzecią wyraża się w ty, że wierzyciel uzyskuje uprawnienia do zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotów należących do osoby trzeciej, z którą nie łączył go żaden stosunek prawny

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia tylko z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika, albo do niego nie weszły.

Wierzyciel uprawniony jest do prowadzenia egzekucji z całego majątku osoby trzeciej, z którym owe korzyści się stopiły.
Uprawnienie wierzyciela może być realizowane z pierwszeństwem przed innymi jej wierzycielami.

Osoba trzecia może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela, jeżeli:
a) wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenie mienie dłużnika
b) zaspokoi wierzyciela nie dopuszczając w ten sposób do egzekucji z przedmiotu, uzyskanego od dłużnika na podstawie czynności względnie bezskutecznej

wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku następcy prawnego osoby trzeciej, który uzyskał tę korzyść nieodpłatnie albo działał w złej wierze.

Gdy osoba trzecia nie ma już korzyści uzyskanej od dłużnika, ponieważ ją utraciła lub zużyła, nie odpowiada ona wobec wierzyciela na podstawie ochrony pauliańskiej.

Orzeczenie pauliańskie ma charakter konstytutywny.

Zbliżone instytucje
Instytucje prawne oparte na koncepcji względnej bezskuteczności czynności prawnej.
Odnosi się to zwłaszcza do ochrony wierzyciela alimentacyjnego w razie zawarcia przez jego dłużnika umowy dożywocia.
Instytucja ta zmierza do zapewnienia realnego wykonania zobowiązania.

Comments are closed.