UWAGI OGÓLNE O TREŚCI ŚWIADCZENIA - ŚWIADCZENIE

UWAGI OGÓLNE O TREŚCI ŚWIADCZENIA - ŚWIADCZENIE
Działanie i zaniechanie
Zachowanie dłużnika będące świadczeniem może polegać na działaniu albo na zaniechaniu
Każde zachowanie dłużnika przybiera postać:
a) działań pozytywnych (np. danie czegoś)
b) zachowania biernego (np. niepodejmowanie działań)
obowiązek biernego zachowania się stanowi korelat praw bezwzględnych (np. obowiązek nienaruszania cudzej własności)
Sposób ustalenia świadczenia
W momencie powstania zobowiązania treść świadczenia albo powinna być już określona, […]

ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA W ZOBOWIĄZANIU PRZEMIENNYM ORAZ Z UPOWAŻNIENIEM PRZEMIENNYM - RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Zobowiązanie przemienne
Są rodzajem zobowiązań, w których świadczenie ni jest jeszcze ściśle określone w chwili powstania tych zobowiązań. Polegają na tym, że dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązani może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń. Jest to jeden stosunek zobowiązaniowy o kilku […]

WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE

WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE
Łączenie świadczeń
Przyjęcie takiej koncepcji oznacza, że wierzyciel będzie dopiero zaspokojony, gdy wszystkie te świadczenia zostaną zaspokojone.
W nauce prawa cywilnego dopuszcza się istnienie kilku świadczeń po stronie długu. Nie wszystkie wyznaczone stosunkiem zobowiązaniowym zachowania dłużnika dadzą się ująć w jedną funkcjonalną całość.
Świadczenia uboczne
Wspomagają realizację świadczenia głównego lub je uzupełniają.
Przepisy prawne regulują […]

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE, OKRESOWE I CIĄGŁE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA JEDNORAZOWE, OKRESOWE I CIĄGŁE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Świadczenia jednorazowe
Dla określenia treści i rozmiaru powinnego zachowania się dłużnika nie trzeba odwoływać się do czynnika czasu. Świadczenie jednorazowe dokonuje się w pewnym dłuższym lub krótszym odcinku czasu, jednakże element ten nie wpływa na treść i rozmiar świadczenia, lecz wskazuje sposób jego wykonania.
Przykład:
Świadczenie polegające na wydaniu lub […]

ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE - RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Świadczenie niepodzielne- nie można wykonać go częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Decydować o tym będą cechy przedmiotów, których działania dotyczą dłużnika
Niepodzielne będzie świadczenie polegające na dostarczeniu pary rękawiczek
Podzielne będzie zapłata określonej sumy pieniędzy.

ŚWIADCZENIA OZNACZONE CO DO TOŻSZAMOŚCI I OZNACZONE CO DO GATUNKU - RODZAJE ŚWIADCZEŃ

ŚWIADCZENIA OZNACZONE CO DO TOŻSZAMOŚCI I OZNACZONE CO DO GATUNKU - RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Świadczenie oznaczone co do tożsamości ma za przedmiot rzecz indywidualnie oznaczoną
Świadczenie oznaczone co do gatunku – rzecz oznaczona jest wedle cech rodzajowych, każdy z desygnatów mieszczących się w zakresie wyznaczonym treścią danej nazwy może być przedmiotem świadczenia.
Podziały te są podziałami zupełnymi i […]

PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

PIENIĄDZ - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Powszechny znak miary odniesiony do swoistych obiektów, jakimi są dobra lub usługi występujące w obrocie gospodarczym. Obiekty te mierzy się przyrównując je do jakiejś powszechnej jednostki pomiaru.
Funkcje
Dwie z nich maja podstawową doniosłość:
a) pieniądz służy do określenia wartości ekonomicznej dóbr lub usług. Dzięki temu można wyrazić, np. cenę rzeczy, a także porównywać […]

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

POJĘCIE I SPOSÓB SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Zobowiązanie pieniężne- Świadczenie pieniężne polega na przekazaniu z majątku dłużnika do majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych.
W zobowiązaniu opiewającym na świadczenie pieniężne jego spełnienie niekoniecznie wymaga udziału znaków pieniężnych. Nie ma znaczenia jakimi znakami pieniężnymi wierzyciel zostanie zaspokojony, byleby były to […]

NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

NOMINALIZM - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Zasada nominalizmu- zobowiązanie pieniężne należy spełnić przez zapłatę tej samej sumy pieniężnej, na jaką opiewał dług w chwili jego powstania. Zasada ta opiera się na założeniu, że jednostki pieniężne mają pewną stałą wartość określoną przez państwo, która wyrażona jest na znakach pieniężnych, tzw. wartość nominalna pieniądza
Zastosowanie zasady nominalizmu do zobowiązań […]

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie i funkcja
Koncepcja waloryzacji świadczeń opiera się na złożeniu, że mają one na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili jej powstania. Jeżeli między powstaniem zobowiązania opiewającego na świadczenie pieniężne a jego wykonaniem nastąpiła zmiana siły nabywczej pieniądza, to stosownie do tego […]