WALORYZACJA UMOWNA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA UMOWNA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona wg innego niż pieniądz miernika wartości (klauzula waloryzacyjna). Nie zmieniają one przedmiotu świadczenia.
Sens klauzul waloryzacyjnych polega na tym, że określają one ile pieniędzy należy zapłacić, aby zobowiązanie zostało umorzone.
Miernik wartości
KC nie wskazuje miernika wartości- ma on być inny […]

WALORYZACJA SĄDOWA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

WALORYZACJA SĄDOWA - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie
Sąd może waloryzować zobowiązania pieniężne, jeżeli spełnione zostaną określone przesłanki. Dokonuje się ona z mocy konstytucyjnego orzeczenia sądu, które jest zdarzeniem cywilnoprawnym, ponieważ zmienia się treść stosunku zobowiązaniowego
Przesłanki
Sąd uzyskuje kompetencję do wydania orzeczenia waloryzacyjnego, jeżeli spełnią się 2 przesłanki:
a) nastąpi istotna zamiana siły nabywczej pieniądza- o tym czy zmiana siły […]

ODSETKI - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI

ODSETKI - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I ODSETKI
Pojęcie i funkcja
Odsetki są świadczeniem ubocznym, realizowanym z reguły w takich samych przedmiotach, co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wg stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym
Odsetki pojawiają się jako świadczenie uboczne od świadczeń pieniężnych. Zawsze przybierają postać świadczeń okresowych.
Świadczenie odsetek zbliża się do rent […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I JEJ PRZESŁANKI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I JEJ PRZESŁANKI
Jeżeli jakiś podmiot doznał uszczerbku na swoim majątku lub z sferze swoich dóbr osobistych, wówczas z reguły sam odczuwa te skutki i obciąża go koszt usunięcia szkody.
Jeżeli uszczerbek powstał w związku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to jakaś inna osoba może być zobowiązana do naprawienia go poszkodowanemu. – mówi […]

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zasady odpowiedzialności
Zasady odpowiedzialności- Reguły, które decydują, komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenie powodujące szkodę.
Zasady:
a) Winy
b) ryzyka
c) szłuszności
d) gwarancyjno- repatriacyjna
Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoim zawinionym czynem (także zaniechaniem) wyrządził komuś szkodę, powinien ponosić konsekwencje swojego zachowania i wyrównać poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę (art. 415 i 471 KC)
Zasada ryzyka- opiera się […]

SZKODA

SZKODA
Pojęcie
Odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli.
Charakter taki mają w szczególności nakłady lub wydatki oraz pomniejszenie majątku, w wyniku dokonania czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązującej.
Szkoda obejmuje zarówno szkodę majątkową, jak i niemajątkową.
Uszczerbek typu niemajątkowego określono mianem krzywdy, a suma pieniężna przeznaczona na złagodzenie tej […]

ŚWIADCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY

ŚWIADCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY
Funkcje odszkodowania
Trzy rodzaje funkcji społecznych:
a) funkcja kompensacyjna- polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie nastąpiło
b) funkcja represyjna- zadanie osobie odpowiedzialnej za szkodę dolegliwości, związanej z ciążącym na niej obowiązkiem świadczenia odszkodowawczego
c) funkcja prewencyjna i wychowawcza- polega na oddziaływaniu norm prawnych wyznaczających odpowiedzialność […]

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (BIERNA)

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (BIERNA)
Pojęcie
Solidarność dłużników znamionują następujące cechy:
a) wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia, jeżeli zostanie ono w całości i w należyty sposób spełnione lub jeżeli wierzyciel w inny sposób zostanie zaspokojony zobowiązanie wygasa
b) po stronie długu występuje kilka podmiotów
c) wierzyciel może żądać w całości lub w części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie- zaspokojenie przez któregokolwiek z dłużników […]

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (CZYNNA)

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (CZYNNA)
Pojęcie i funkcja
Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzytelności występuje kilka podmiotów. Jednakże dłużnik zobowiązany jest tylko do jednego świadczenia, które może spełnić do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych.
Zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli solidarnych umarza dług także wobec pozostałych wierzycieli.
Reżim prawny
Solidarność czynna może powstać wyłącznie z mocy czynności prawnej. Dopuszczalne jest aby wspólny […]

STRUKTURA PRAWNA ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH

STRUKTURA PRAWNA ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH
Doktryna polska przychyla się ku koncepcji wielości więzów obligacyjnych w zobowiązaniach solidarnych. Eksponując dopuszczalność zajmowania niejednolitej pozycji prawnej przez poszczególnych dłużników lub wierzycieli solidarnych. Zobowiązania solidarne są w zasadzie niezależne a wiąże je tylko wspólny cel, którym jest zabezpieczenie i ułatwienie realizacji praw wierzyciela. Przedmiotem tego stosunku pozostaje zawsze jedno świadczenie, które […]