Instrukcja

Instrukcja - jest to akt normatywny wydawany przez organ admin. państwowej zawierający przepis za pomocą którego organ wydający instrukcję reguluje postępowanie podległych mu organów . Z reguły inst. precyzuje tylko w szczegółach sprawy unormowane ogólnie przepisami wyższego rzędu . wydanie inst. Opiera się na upoważnieniach kompetentnych org. admin. Przeważa pogląd że inst. Są aktami normatywnymi tworzącymi wewnętrzne prawo admin. W związku z czym inne podmioty prawa nie mogą się na nią powoływać

Comments are closed.