Kodeks-

Kodeks- jest to obszerny akt normatywny , oparty na jednolitych zasadach , zazwyczaj w formie ustawy , regulujący w sposób kompleksowy pewna dziedzinę stosunków . Każde państwo prowadzi działalność mającą na celu doskonalenie prawa .
Trzy formy tej działalności zasługują na szczególna uwagę :
- unifikacja prawa - oznacza ujednolicenie prawa na terenie państwa. Prace unifikacyjne są potrzebne tylko w tych państwach , w których określone przyczyny historyczne spowodowały powstanie więcej niż jednego systemu prawa .
- inkorporacja prawa- jest to zebranie rozproszonych dotąd przepisów w jeden zbiór , w ramach którego zostają one uszeregowane według określonych zasad . Istotą prac inkorporacyjnych jest scalanie i systematyzowanie obowiązującego prawa , przy czym następuje to w sposób mechaniczny , bez korygowania przepisów , harmonizowania , usuwania sprzeczności .
- kodyfikacja prawa - jest najwyższą formą procesu doskonalenia prawa . Polega na zebraniu poszczególnych przepisów w jeden nowy akt prawny- kodeks . Poza wprowadzeniem z góry założonej systematyki , prace kodyfikacyjne obejmują eliminowanie kolizji między normami , ujednolicenie nomenklatury , wprowadzenie nowych uregulowań dyktowanych potrzebami . Kodyfikację przeprowadza się w ramach pewnej dziedziny prawa , często całej gałęzi .

Comments are closed.