Kolizja przepisów

Kolizja przepisów prawnych w przestrzeni to ta kolizja do której dochodzi między przepisami obowiązującymi w różnych miejscach .
- między przepisami obowiązującymi w różnych dzielnicach kraju ( nie dochodzi w Polsce )
- między przepisami różnych krajów .Każde państwo ustanawia własne przepisy kolizyjne, które wskazują czy do danego stosunku prawnego stosować prawo rodzime czy obce (i jakie ) .
W dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego przestrzegane są:
1. w zakresie prawa osobowego stosowane są przepisy tego państwa , którego obywatelem jest dana osoba .
2. prawo rzeczowe - stosuje się przepisy państwa , na terenie którego rzecz się znajduje.
3. w zakresie oceny umów i innych aktów prawnych oraz oceny ich formy prawnej właściwe są przepisy tego państwa na terytorium którego miało miejsce zawarcia umowy.

Adn.28 Kolizja - zbieg norm - zachodzi wtedy ,gdy do tego samego stanu faktycznego można by zastosować więcej niż jedną normę i jest brak przepisu , który by jednej z tych norm dawał pierwszeństwo .Wtedy też musi dojść do wyboru którą stosować.
Kolizja przepisów prawnych w czasie - dochodzi wtedy gdy , sprawa ( stosunek prawny ) uregulowany jest odmiennie przez dwa lub więcej przepisów wydanych w różnym czasie . Instrumentem służącym do rozstrzygania kolizji w czasie są przepisy przejściowe lub wprowadzające . Ustalają one jak należy rozstrzygać kolizje powstające wskutek wejścia w życie danego aktu . Polega to najczęściej na wskazaniu tych aktów normatywnych i pojedynczych przepisów , które z chwila wejścia w życie nowego aktu tracą moc .
Ogólne zasady :
- ustawa nie działa wstecz , chyba że wynika to wyraźnie z treści lub celu danego aktu
- prawo późniejsze usuwa zastosowania prawa wcześniejsze ( prawo późniejsze ogólne nie wyłącza wcześniejszej normy szczególnej )

Comments are closed.