Zarządzenia wydają

Zarządzenia wydają naczelne organy admin. Państwowej , ministrowie, przewodni-czący komisji i komitetów stojących na czele resortów oraz kierownicy niektórych urzędów centralnych . Zarządzenia wydawane są na podstawie ustaw , rozporządzeń i uchwał w celu ich wykonania . W praktyce zarządzenia wydawane są często na podst. upoważnień ogólnych , określających kompetencje poszczególnych ministrów i innych org. […]

wydawanie ustaw

Do wydawania ustaw upoważniony jest Sejm z istotnym udziałem Senatu . Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa i nie może przekazać tego innemu organowi państwa .Przedmiotem ustaw powinny być najważniejsze sprawy polityczne , gospodarcze i kulturalne państwa .
Podstawowe reguły :
1. Wydanie ustawy jest konieczne w przypadku ustanawiania obowiązków prawnych obywateli . […]

Prawna forma uchwały może być wykorzystywana jedynie przez organy kolegialne .

Prawna forma uchwały może być wykorzystywana jedynie przez organy kolegialne .
- uchwały Sejmu (dwojakiego rodzaju )
1. zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ( są źródłami prawa - np. regulamin sejmowy )
2. o powołaniu określonych osób na odp. stanowisko , o udzielenie rządowi absolutorium ( nie są źródłami prawa )
Sejm swoimi uchwałami nie może zmieniać ustaw . Natomiast […]

Akty normatywne publikowane są w :

Akty normatywne publikowane są w :
- Dzienniku Ustaw
- Monitorze Polskim
- Dzienniki urzędowe ministerstw
Dziennik Ustaw i Monitor Polski noszą nazwę organów promulgacyjnych . Wydawane są nieregularnie , w miarę potrzeb . Ogłoszenie aktu ma charakter prawny . Jest z reguły warunkiem ważności aktu .W Dziennikach publikuje się ustawy , rozporządzenia oraz niektóre uchwały . W […]

Konstytucja

Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego , społecznego i gospodarczego państwa w szczególności unormowana jest w głównych zarysach struktura organów państwowych , sposób ich powoływania, kompetencje , wzajemne związki wreszcie podstawowe prawa i obowiązki obywateli .
Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie
1.Konstytucja może być zmieniana tylko w szczególnym trybie , nie stosowanym przy innych ustawach […]

Rozporządzenia wydają :

Rozporządzenia wydają :
- Rada Ministrów
- Prezes Rady Ministrów
- Ministrowie
- Prezydent
- Przewodniczący komitetów i komisji stojących na czele resortów .
Rozporządzenia wydawane są na podstawie ustaw w celu ich wykonania .Wydanie rozporządzenia uzależnione jest od istnienia wyraźnego upoważnienia w ustawie . Upoważnienie musi być konkretne ( wskazywać uprawniony organ admin. I sprawę którą może regulować ). Organ […]

Kodeks-

Kodeks- jest to obszerny akt normatywny , oparty na jednolitych zasadach , zazwyczaj w formie ustawy , regulujący w sposób kompleksowy pewna dziedzinę stosunków . Każde państwo prowadzi działalność mającą na celu doskonalenie prawa .
Trzy formy tej działalności zasługują na szczególna uwagę :
- unifikacja prawa - oznacza ujednolicenie prawa na terenie państwa. Prace unifikacyjne są […]

Wykładnia prawa

Wykładnia prawa - polega na tym , że interpretuje się normę prawną . Ustala się treść i zakres tej normy . W drodze wykładni nigdy nie tworzy się nowej normy, a tylko ustala sens już istniejącej .
Podział ze względu na podmiot dokonujący :
- wykładnia autentyczna - dokonywana przez organ, który te normę stworzył . […]

Przestrzeganie prawa

Przestrzeganie prawa - polega na zgodnym z prawem postępowaniu obywateli oraz innych jednostek organizacyjnych . Potrzeba przestrzegania prawa istnieje zawsze a urzędy są do tego zobowiązane .
Stosowanie prawa - specyficzne zabiegi dążące do zrealizowania normy prawnej oraz uruchomienia sankcji . Stosowanie prawa należy do sądów oraz do organów administracji państwowej .
Proces stosowania prawa przebiega następująco […]

Zdarzenia prawne

Zdarzenia prawne - to takie zdarzenia , okoliczności natury faktycznej , wywołujące określone skutki prawne polegające na powstaniu , zmianie istniejącego lub zniesieniu stosunku prawnego .
Podział zdarzeń :
1. zdarzenia niezależne od woli ludzkiej np. siły przyrody i ich działanie - powódź , upływ czasu, śmierć, narodzenie. Z każdą z tych okoliczności wiążą się skutki prawne […]