Norma prawna

Norma prawna jest poparta przymusem państwowym ogólną regułą postępowania skierowana do abstrakcyjnego adresata określającą jego sposób postępowania w przewidzianej normą sytuacji Cechy normy - ogólny i abstrakcyjny charakter , ( normy charakteryzują w sposób generalny sytuację , nie wyliczają konkretnych przypadków )
Budowa :
- hipoteza - określa krąg adresatów i okoliczności
- dyspozycja - wyznacza […]

Podział prawa na gałęzie :

Podział prawa na gałęzie :
1. prawo konstytucyjne - to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego państwa
2. prawo administracyjne - to zespół norm regulujących strukturę organów administracyjnych oraz stosunki prawne powstające […]

PRAWO KONSTYTUCYJNE

PRAWO KONSTYTUCYJNE
Adn.38 TRYBUNAŁ STANU został powołany do określania tak zwanej odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe . Jest organem ściśle związanym z Sejmem , przez niego powoływanym i podejmującym czynności sądowe na jego zlecenie . W zakresie orzekania T.S. jest niezawisły i podlega tylko ustawie . Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny sprzeczne z […]

SENAT

SENAT - jest druga izbą parlamentu i liczy 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich . Oprócz opiniowania ustaw Sejmu , do Senatu wpływają projekty ustawy budżetowej , narodowego planu społeczno-gospodarczego i planów finansowych Państwa . Senat przedstawia swe stanowisko Sejmowi . Po uchwaleniu przez Sejm akty te ponownie wpływają do Senatu który w […]

Zadania NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Zadaniem NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI jest kontrolowanie działalności aparatu administracji państwowej jak również jednostek gospodarczych w zakresie ich obowiązków wobec państwa .NIK podejmuje kontrole na polecenie Sejmu lub z własnej inicjatywy . Badanie obejmuje działalność gospodarczą , finansową oraz działalność organizacyjno-administracyjną.
NIK prowadzi kontrole pod względem legalności , gospodarności , celowości i rzetelności .NIK ma obowiązek przedłożyć […]

MINISTER

MINISTER jest naczelnym organem administracji państwowej , podporządkowanym Radzie Ministrów ( ? ) stoi na czele działu zarządu państwowego - resortu , kieruje nim i odpowiada za jego działalność . Minister w swej działalności podejmuje indywidualne decyzje ,które są aktami administracyjnymi oraz wydaje potrzebne przepisy w postaci rozporządzeń i zarządzeń. Do wydania rozporządzenia konieczne jest […]

SĄD NAJWYŻSZY

SĄD NAJWYŻSZY sprawuje zwierzchni nadzór w zakresie orzekania nad wszystkimi sądami - powszechnymi i szczególnymi . Jest najwyższą instancją sądową . Sędziów S.N. wybiera …… na okres 5 lat . Stanowisko to mogą uzyskać sędziowie o najwyższych kwalifikacjach prawniczych i moralnych oraz odpowiednim stażu w wymiarze sprawiedliwości .
S.N. dzieli się na 4 izby:
- Izbę […]

sądy powszechne

Do sądów powszechnych należą sądy rejonowe i sądy wojewódzkie . Do ich kompetencji należą wszystkie sprawy , których przepisy nie przekazały sądom szczególnym .
Sądy rejonowe obejmują swoim działaniem obszar kilku lub kilkunastu jednostek podziału terytorialnego kraju stopnia podstawowego . Terytorialny zasięg działalności sądu rejonowego określa Minister Sprawiedliwości . Ich zadaniem jest rozpoznawanie w pierwszej […]

Urząd prezydenta

Urząd prezydenta jest najwyższą władzą wykonawczą i najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych . Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji . Stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa , nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania umów międzynarodowych .
Prezydent jest wybierany przez Naród w wyborach równych , bezpośrednich , powszechnych , w głosowaniu tajnym […]

Sejm

Sejm
Liczy 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych , proporcjonalnych , tajnych . Wybierany na 4 lata .Sejm wybiera Marszałka , wicemarszałków , komisje
Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium które zwołuje posiedzenia i kieruje pracami . Obrady są jawne ale Sejm może uchwalić tajność bezwzględną […]