PODZIAŁ WYKŁADNI:

PODZIAŁ WYKŁADNI:

I Interpretator - kto dokonuje wykładni

I-”KTO”
l. Wykładnia autentyczna
2. Wykł. Sądowa
3. Wyki. Doktrynalna

II-”METODA”
1. Wykł. Językowa
2. Wykł. Celowościowa (funkcjonalna)
3. Wykł. Systemowa
4.Wykł.Historyczna

III- “WYNIK”
l. Wykł. Rozszerzająca
3. Wykł. Adekwatna =

„ I - “KTO” :
l) Wykładnia autentyczna - dokonywana przez organ, który wydał dany akt prawny, ma charakter powszechnie obowiązujący (obowiązuje wszystkich). Dokonuje jej organ który ją wydał akt prawny. Przyjmuje postać najczęściej słowniczka ustawy.
Co jest jasne nie wymaga interpretacji.
2) Wykładnia Sądowa – nie jest powszechnie obowiązująca dokonuje jej sąd wyższej instancji i obowiązuje sąd niższej instancji w danej konkretnej sprawie.
- udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne
- w przypadku uchylenia wyroku I instancji przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia
- dokonuje jej również Sąd Najwyższy, który odpowiada na pytanie prawne zadane przez sądy powszechne oraz rozpatruje sprawy wniesione w drodze kasacji. Jeżeli orzeczenie ma moc zasady prawnej wtedy obowiązuje wszystkie sądy powszechne.
“Termin zawity” - należy wnieść odwołanie od wyroku w ciągu 7 dni.
Wykładnia ta ma miejsce gdy :
- kiedy ma miejsce pytanie prawne (spotyka się z problemem i nie wie jak to rozwiązać)
- gdy sprawa trafia do apelacji (czyli jest zaskarżona do Sądu II instancji)
-gdy następuje “kasacja wyroku”
3) Wykładnia Doktrynalna - nie jest powszechnie obowiązująca. Dokonywana jest głównie w ośrodkach akademickich ma charakter pomocniczy i często jest stosowana w sądach oraz w procesie stanowienia prawa. Przyjmuje postać tzw. ‘^glosa^’ tj. Komentarz dany przez kogoś do opublikowania danego orzeczenia Sądu Najwyższego
II “METODA” :
l) Wykładnia Językowa - zwana słowną, gramatyczną, werbalną.
Polega na badaniu języka użytego do formułowania aktów prawnych, znaczenie użytych wyrazów zwrotów kontekstów oraz jak odnosi się język prawny do języka.
2) Wykładnia Celowościowa (funkcjonalna) - cel inaczej ratio legis. Cel w jakim ustawodawca wprowadził dany przepis np. przepisy ruchu drogowego
3) Wykładnia Systemowa - bada się system norm w jakim ta analizowana norma się znajduje.
4) Wykładnia Historyczna - czyli historia danej normy. Przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy
5) Wykładnia legalna takiej niema
III “WYNIK” :
1) Wykładnia Ścieśniająca - odwrotnie niż rozszerzająca.
2) Wykładnia Rozszerzająca - polega na tym że sens normy przed wykładnią jest węższy niż jej sens po wykładni.
3) Wykładnia Adekwatna- polega na tym że sens normy przed

CZYNNOŚI PRAWNE - określają pewne skutki. Czynność prawna będzie nieważna gdy :
1) będzie zawarta niezgodnie z prawem
2) będzie niezgodna z przepisami prawa i zasadami współczesnego współżycia.
PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM CZYNNOŚCI PRAWNEJ JEST

Comments are closed.