Prawna forma uchwały może być wykorzystywana jedynie przez organy kolegialne .

Prawna forma uchwały może być wykorzystywana jedynie przez organy kolegialne .
- uchwały Sejmu (dwojakiego rodzaju )
1. zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ( są źródłami prawa - np. regulamin sejmowy )
2. o powołaniu określonych osób na odp. stanowisko , o udzielenie rządowi absolutorium ( nie są źródłami prawa )
Sejm swoimi uchwałami nie może zmieniać ustaw . Natomiast uchwała może być zmieniona ustawą lub inną uchwałą Sejmu . Uchwały Sejmu w zasadzie nie wymagają ogłoszenia .
Uchwały Rady Ministrów:
1. uchwały nieprawotwórcze ( indywidualne decyzje admin.) powołanie na stanowisko
2. prawotwórcze ( mają charakter źródeł prawa )
Przedmiotem uchwały mogą być wszelkie sprawy należące do kompetencji R.M. W praktyce uchwały są instrumentem prawnym stosowanym głównie w dziedzinie gospodarczej . W/g konstytucji uchwały musza być wydawane na podstawie ustaw. Uchwała nie wymaga ogłoszenia ale są one drukowane w Monitorze Polskim .

Comments are closed.