Prokura

Prokura
Uregulowana w art. 1091 do 1099 kc.
Jak wynika z art. 1091 Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa które może zostać udzielone tylko przez przedsiębiorcę podlegającemu wpisowi do odpowiedniego rejestru, i które obejmuje czynności sadowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Obowiązki:
1) Prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności art. 1092 §1.
2) Prokury można udzielić tylko osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych – art. 1092 §2
3) Prokura – jej udzielenie i wygaśnięcie powinno być zgłoszone do rejestru w którym przedsiębiorca jest wpisany ( określać jej rodzaj i w przypadku łącznej sposób jej wykonania) - art. 1098 §1,2 kc
4) Prokurent składa własnoręczny podpis – zgodny ze znajdującym się w aktach rejestrowych z dopiskiem wskazującym na prokurę ( chyba, że to wynika z
dokumentu ) art. 1099

Odwołanie – prokura może być w każdym czasie odwołana – art. 1097 §1

Wygaśnięcie – prokura wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji czy przekształcenia. Wygasa także na skutek śmierci prokurenta. – art. 1097 § 2,3 kc. Śmierć przedsiębiorcy czy utrata zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury - art. 1097 § 4 kc

Rodzaje:
1) Pełnomocnictwo do poszczególnych czynności jest wymagane w przypadku: - zbycia przedsiębiorstwa, - do zbycia lub obciążenia nieruchomości, - oddanie do czasowego korzystania – art. 1093 kc
2) Prokura łączna – udzielona kilku osobą które mają działać razem lub oddzielnie - art. 1094 §1 kc
3) Prokura oddziałowa – jest to prokura ograniczona do zakresu spraw przewidzianych dla danego oddziału przedsiębiorstwa – art. 1095 kc
Prokura nie może być przeniesiona, ale prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności ( pełnomocnictwo szczególne ) lub określonego rodzaju czynności ( pełnomocnictwo rodzajowe ) – art. 1096 kc

Comments are closed.