Rozporządzenia wydają :

Rozporządzenia wydają :
- Rada Ministrów
- Prezes Rady Ministrów
- Ministrowie
- Prezydent
- Przewodniczący komitetów i komisji stojących na czele resortów .
Rozporządzenia wydawane są na podstawie ustaw w celu ich wykonania .Wydanie rozporządzenia uzależnione jest od istnienia wyraźnego upoważnienia w ustawie . Upoważnienie musi być konkretne ( wskazywać uprawniony organ admin. I sprawę którą może regulować ). Organ wydający rozporządzenie obowiązany jest powołać się w nim na udzielone mu upoważnienie .Rozp. może normować tylko przedmiot określony w ustawie i tylko w granicach upoważnienia .Nie może naruszać przepisów żadnej z obowiązujących ustaw .Musi być ogłoszone w Dzienniku Ustaw .

Comments are closed.