wydawanie ustaw

Do wydawania ustaw upoważniony jest Sejm z istotnym udziałem Senatu . Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa i nie może przekazać tego innemu organowi państwa .Przedmiotem ustaw powinny być najważniejsze sprawy polityczne , gospodarcze i kulturalne państwa .
Podstawowe reguły :
1. Wydanie ustawy jest konieczne w przypadku ustanawiania obowiązków prawnych obywateli . ( nowe podatki , przepisy karne itp. )
2. Forma ustawy jest niezbędna w przypadku regulowania najważniejszych zagadnień organizacyjno-ustrojowych organów władzy i administracji państwa , sądownictwa , prokuratury , kontroli społ.
3. Sejm powinien wydawać ustawy w tych wszystkich sprawach , które już poprzednio były regulowane w drodze ustawowej.
We wszystkich pozostałych sprawach Sejm może wydawać ustawy .
Proces uchwalania jest dokładnie uregulowany przepisami Konstytucji i regulaminów Sejmu i Senatu .
Inicjatywę ustawodawczą posiadają :
- posłowie ( co najmniej 15 posłów )
- Senat
- Prezydent
- Rada Ministrów
Każdy obywatel , instytucja może skierować do Sejmu własny projekt ustawy lecz jest on traktowany jak zwykły wniosek i wykorzystany ( lub nie ) w takim zakresie jaki zostanie uznany za stosowny .
Każdy projekt jest dwukrotnie czytany na posiedzeniu plenarnym. Każde czytanie kończy się uchwałą .
Na pierwszym czytaniu jest :
1. uzasadnienie projektu przez wnioskodawcą
2. dyskusja nad ogólnymi zas. Projektu
3. odesłanie projektu do właściwej komisji sejmowej lub odrzucenie go w całości .
W komisji projekt jest szczegółowo analizowany i nadaje mu się ostateczny kształt .
W drugim czytaniu :
1. przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji
2. przeprowadzenie dyskusji
3. głosowanie
Po dyskusji Sejm może przekazać projekt ponownie do komisji w celu dalszego uzupełnienia .Zwykłe ustawy muszą być uchwalone zwykłą większością głosów w obecności 1\3 posłów. Do uchwalenia Konstytucji potrzeba kwalifikowanej większości 2\3 głosów w obecności co najmniej połowy posłów .Następnie ustawa trafia do Senatu który ma 30 dni na przeprowadzenie debaty .Senat może ustawę przyjąć , wnieść poprawki albo odrzucić .Sejm może utrzymać ustawę w pierwotnej wersji kwalifikowana większością głosów w obecności połowy posłów .Ustawa trafia do Prezydenta który może ja odrzucić i z uzasadnienie odesłać do Sejmu . Sejm potrzebuje kwalifikowanej większości 2\3 w obecności połowy posłów aby odrzucić weto Prezydenta . Prezydent może też zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją . Po stwierdzeniu zgodności Prezydent ma 7 dni na podpisanie ustawy . Następnie zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia chyba , że sama stanowi inaczej . Ogłoszenie w Dz. Ust. Jest warunkiem wejścia w życie ustawy .

Comments are closed.