Zarządzenia wydają

Zarządzenia wydają naczelne organy admin. Państwowej , ministrowie, przewodni-czący komisji i komitetów stojących na czele resortów oraz kierownicy niektórych urzędów centralnych . Zarządzenia wydawane są na podstawie ustaw , rozporządzeń i uchwał w celu ich wykonania . W praktyce zarządzenia wydawane są często na podst. upoważnień ogólnych , określających kompetencje poszczególnych ministrów i innych org. admin. bez powoływania się na indywidualne delegacje w konkretnej sprawie . Ogłaszane w Monitorze Polskim niekiedy w dziennikach urzędowych poszczególnych ministerstw . Panuje pogląd że opublikowanie nie jest warunkiem ważności

Comments are closed.