Odpowiedzialność Regresywna

Odpowiedzialność Regresywna
Polega na tym, że żąda się naprawienia szkody od rzeczywistego jej sprawcy np. biuro podróży zażąda od przewoźnika regresu – czyli zadośćuczynienia. Odpowiedzialność regresywna oparta jest na zasadzie winy. Ta odpowiedzialność to rodzaj kontraktu polegająca na nie wykonaniu umowy: np. dziennikarz jest zobowiązany do rzetelnego przedstawienia zjawisk, prawdziwego przedstawienia sytuacji, do ochrony dóbr osobistych. Jeżeli dziennikarz działa nierzetelnie to łamie normy zawarte w prawie prasowym i nie tylko on sam ponosi za to odpowiedzialność lecz także redaktor naczelny i wydawca. Jego nie rzetelne działanie może odbić się na wizerunku wydawnictwa. Wydawnictwo może być zmuszone do wypłacenia osobie poszkodowanej odszkodowania. Dziennikarz tak działający może ponieść odpowiedzialność regresywną tylko osobistą, za wyrządzenie szkody swojemu wydawnictwu, od niego wydawca może zarządać odszkodowania
Art. 441. § 1.
Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.
§ 2.
Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
§ 3.
Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.

Comments are closed.