OŚWIADCZENIE WOLI!

OŚWIADCZENIE WOLI!
Podstawowym składnikiem czynności prawnych jest oświadczenie woli
Oświadczenie woli jest to zewnętrzny przejaw naszej decyzji.! (uzewnętrznienie wewnętrznej decyzji woli). Oświadczenie woli musi być wyrażone dobrowolnie, bez wad, poważnie.
OŚWIADCZENIE WOLI musi być :
l) wolne od wady
2) wyraźne
3) poważne
4) złożone w odpowiedniej formie (ustnej lub pisemnej)
-Forma USTNA - czynności wykonywane na codzień “na gębę”
-Forma PISEMNA - pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie,
- z urzędowym poświadczeniem podpisu lub daty
- z notarialnym poświadczeniem podpisu
- forma aktu notarialnego (nieruchomości kupujemy poprzez zawarcie aktu notarialnego) CZYNNOŚĆ PRAWNA dokonana w nieodpowiedniej formie jest NIEWAŻNA.
WADY OŚWIADCZEŃ WOLI: (pozorność)
I grupa - Wady powodujące bezwzględną nieważność czynności prawnych :
1) brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji
2) złożenie drugiej stronie za jej zgodą pozornego oświadczenia woli
II grupa - względna nieważność czynności prawnych - oznacza to że można się uchylić od skutków prawnych swego oświadczenia woli poprzez złożenie drugiej stronie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie
1) błąd
2) groźba bezpośrednia (wymuszenie), bezprawna.
3) gdy czynność jest sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego czynność jest nieważna.

Czynności dnia codziennego są to drobne bieżące sprawy.
Czynności zwykłego zarządu czyli zachowania rzeczy w stanie nie pogorszonym, czyli normalna zwykła eksploatacja.

Comments are closed.