SYSTEMATYKA PRAWA

SYSTEMATYKA PRAWA

1. Prawo konstytucyjne
normuje zasady ustroju państwowego tj. organizacje i kompetencje naczelnych i terenowych organów władzy a także organów sprawiedliwości, sposób wydawania aktów normatywnych oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli wobec państwa.
2. Prawo administracyjne
reguluje w sposób szczególny działalność organów administracji państwowej podejmowaną w celu wykonania ustalonych prawem konstytucyjnych zadań z zakresu zarządzania państwem.
3. Prawo finansowe
które stanowi wyodrębniony dział prawa administracyjnego zawierający unormowania gospodarki finansowej państwa, w szczególności reguluje system budżetowy państwa, wydatki publiczne itd. ……
4. Prawo karne
które obejmuje system norm prawnych mających na celu zwalczanie przestępczości przez wymierzanie i wykonywanie kar

5. Prawo cywilne
jest to prawo normujące stosunki majątkowe jakie powstają pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi
6. Prawo pracy
które normuje stosunki, które ustala warunki pomiędzy pracownikami a pracodawcą w procesie produkcji lub sytuacjach z nią związanych. Obejmuje też unormowania praw pracownika i jego rodziny w przypadku choroby i niezdolności do pracy ( ubezpieczenia społeczne )
7. Prawo rodzinne
normuje stosunki wewnątrz rodziny ( pomiędzy dziećmi a rodzicami, ……………)
8. Prawo procesowe – formalne
określa sposób postępowania organów sądowych i administracji, których powierzono ochronę realizacji przepisów materialnych, a także uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w tych procesach.
9. Prawo karno procesowe ( procedury karne ) - to zespół norm regulujących tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości
10. Prawo cywilno procesowe ( procedura cywilna ) - to zespół norm regulujących tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy i niektóre inne organy oraz właściwości tych organów .
11. Prawo administracyjno procesowe reguluje postępowanie działania organów administracyjnych i osób przed nim występujących we wszystkich instancjach. Ideą przewodnią tego prawa jest ochrona interesów społecznych i praw obywatela w wyniku którego zapadają decyzje administracyjne normujące prawa i obowiązki indywidualnie określonych podmiotów. W skład tego prawa wchodzą przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne w administracji.
12. Prawo penitencjarne reguluje sposoby wykonania kar
13. Prawo materialne zespół norm prawnych, które normują bezpośrednio stosunki między podmiotami

Comments are closed.